Deklaracja dostępności

Gmina Trzcianne

 

trzcianne.pl

 

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strony internetowej Gminy Trzcianne

 

Gmina Trzcianne zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej Gminy Trzcianne zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Gminy Trzcianne. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Trzcianne.

 

Data publikacji strony internetowej: 05-11-2019

 

Data ostatniej dużej aktualizacji: 10-02-2023

 

Status pod względem zgodności z ustawą

 

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 

Oświadczenie sporządzono dnia 24-03-2020. Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia 10-02-2023.

 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Maciej Studniarek, adres poczty elektronicznej trzcianne@trzcianne.pl. Lub mstudniarek@trzcianne.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 857162587 lub 857385056 w 21. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Skargi i odwołania

 

Nazwa organu odwoławczego: Wójt Gminy Trzcianne

 

Adres organu odwoławczego: ul. Wojska Polskiego 10, 19-104 Trzcianne

 

Adres e-mail organu odwoławczego: trzcianne@trzcianne.pl

 

Telefon organu odwoławczego: 85 738 50 56

 

Dostępność architektoniczna

Urząd Gminy Trzcianne znajduje się w dwóch budynkach 3-kondygnacyjnym budynku przy ul. Wojska Polskiego 10 z podjazdem dla wózków inwalidzkich o długości 9,5m  oraz 2-kondygnacyjnym budynku położonym przy. Ul. Wojska Polskiego 11 w Trzciannem.

Przed wejściem do budynku przy ul. Wojska Polskiego 10 są 4-stopniowe schody z zadaszeniem oraz znajduje się miejsce spoczynku. Za drzwiami wejściowymi do Urzędu po lewej stronie mieści się Gminny Ośrodek Kultury, którego sala może być wykorzystana jako Punkt Obsługi dla osób z niepełnosprawnością (5m od drzwi wejściowych). w korytarzu jest również pomieszczenie higieniczno-sanitarne oznaczone jako toaleta dla osób z niepełnosprawnością.

Na półpiętro prowadzi 12 stopni schodowych, 8 stopni na i piętro oraz 18 stopni na II piętro.

Są one oznaczone taśmą ostrzegawczą (pierwszy i ostatni stopień).

Do przystanku autobusowego oddalonego od wejścia głównego o 220m prowadzi utwardzony chodnik.

Na parter budynku przy ul. Wojska Polskiego 11 (dwukondygnacyjny) Urzędu Gminy Trzcianne prowadzi 8 stopni schodów.

Przed wejściem po prawej stronie na ścianie na wysokości 125 cm umieszczony jest dzwonek do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Budynek ten znajduje się w odległości 45m od budynku nr 1.

Do budynków  i wszystkich ich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Z usług tłumacza polskiego języka migowego można skorzystać po wcześniejszym uzgodnieniu.

Na parterze każdego budynku znajduje się tablica informacyjna.