CEEB

ZŁÓŻ DEKLARACJĘ

O ŹRÓDŁACH OGRZEWANIA BUDYNKU

Kto musi złożyć deklarację? 

Deklarację muszą złożyć właściciele/zarządcy budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, w których znajduje się źródło ciepła.

Do kiedy złożyć deklarację?

dla źródła ciepła i spalania paliw, które zostało uruchomione przed 1 lipca, deklarację należy złożyć do 30 czerwca 2022 r.,

dla nowego źródła ciepła, które zostało uruchomione po 1 lipca 2021 r., deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia jego uruchomienia.

Jak złożyć deklarację? 

Deklarację można złożyć na dwa sposoby:

1.drogą elektroniczną: przez Internet, za pomocą profilu zaufanego, podpisu kwalifikowanego lub e-dowodu na stronie www.zone.gunb.gov.pl. Jest to najszybszy i najwygodniejszy sposób składania deklaracji.

2.w formie papierowej: wypełniony formularz można przesłać lub złożyć osobiście w Urzędzie Gminy. Druki formularzy wraz ze wzorami są dostępne na stronie: www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencjaemisyjnosci-budynkow.  

 

 

 

Przypominamy o składaniu deklaracji o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw.

Do złożenia deklaracji zobligowany jest każdy właściciel bądź zarządca budynku lub lokalu.

 

Właściciel lub zarządca budynku będzie mógł wysłać deklarację przez internet, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) www.gunb.gov.pl. – jest to najszybszy i najwygodniejszy sposób.

Osoby, które nie mogą skorzystać z tej formy składania deklaracji, mają możliwość złożenia jej w formie papierowej. W Urzędzie Gminy Trzcianne przy ul .Wojska Polskiego 10 w pokoju nr 4 można już składać deklarację dotyczące źródła ciepła i źródeł spalania paliw.

Przepis dotyczy budynków mieszkalnych oraz niemieszkalnych w całej Polsce. Przepisy zakładają 12-miesięczny termin na złożenie deklaracji CEEB dla budynków już istniejących – licząc od 1 lipca, oraz w ciągu 14 dni od uruchomienia nowego źródła ciepła lub spalania paliw dla budynków nowo powstałych.

Deklaracja zawiera:

imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu oraz adres miejsca zamieszkania lub siedziby;

adres nieruchomości, w obrębie której eksploatowane jest źródło ciepła lub źródło spalania paliw

numer telefonu właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu, o ile posiada;

adres poczty elektronicznej właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu, o ile posiada;

informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw, oraz o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach.

 

Za brak złożenia deklaracji będzie grozić grzywna, która jest wymierzona na zasadach ogólnych kodeksu wykroczeń.

Nowy obowiązek dla milionów Polaków.

Mimo że spis źródeł ciepła jest powszechny, brakuje ogólnopolskiej kampanii, która by o tym informowała. Część samorządów też nie planuje lokalnych akcji informacyjnych i ograniczy się do udostępniania informacji w internecie – pisze "DGP".

Mimo że spis źródeł ciepła jest powszechny, brakuje ogólnopolskiej kampanii, która by o tym informowała. Część samorządów też nie planuje lokalnych akcji informacyjnych i ograniczy się do udostępniania informacji w internecie – pisze “DGP”.

Niebawem rusza zbieranie danych do bazy gromadzącej informacje o tym, czym ogrzewamy domy. To oznacza nowy obowiązek dla milionów Polaków. Za jego zaniedbanie można dostać mandat – informuje “Dziennik Gazeta Prawna”.

Obowiązek złożenia deklaracji o źródle ciepła i spalania paliw będą mieli właściciele i zarządcy budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Mimo że spis źródeł ciepła jest powszechny, brakuje ogólnopolskiej kampanii, która by o tym informowała – pisze “DGP”

Samorządy nie mają jeszcze oprogramowania ani obiecanych tabletów, które mają służyć do wprowadzania danych

Więcej takich informacji znajdziesz na stronie głównej Onet.pl

Każdy, kto ma w domu piec, kominek, a nawet kuchnię węglową od 1 lipca będzie musiał zgłosić to gminie. Katalog urządzeń, które muszą być wpisane do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB), jest bardzo pojemny, obejmuje również m.in. kotły i grzejniki gazowe, kotły na paliwa stałe, pompy ciepła, instalacje fotowoltaiczne czy ogrzewanie elektryczne – pisze “DGP”.

Mniejszy problem będą mieli mieszkańcy bloków, za których deklarację złoży zarząd wspólnoty mieszkaniowej lub spółdzielni. Na zgłoszenie będzie rok. Po tym czasie za zaniedbanie tego obowiązku można dostać mandat do 500 zł, a jeśli sprawa trafi do sądu – grzywnę do 5 tys. zł.

Jeśli w lokalu jest indywidualne źródło ciepła, np. piec węglowy, to złożenie deklaracji będzie zadaniem jego właściciela. Jeśli natomiast budynek ogrzewa ciepło ze wspólnego źródła, deklarację złoży spółdzielnia – czytamy.

Obowiązek inwentaryzacji budynków przez gminy wynika bezpośrednio z programów ochrony powietrza (POP), Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków ma być narzędziem, które usystematyzuje dane i zgromadzi je w jednym miejscu.

Krajowy Program Ochrony Powietrza ma na celu poprawę jakości życia mieszkańców, ochronę ich zdrowia i warunków życia, z uwzględnieniem zasad ochrony środowiska. Jego realizacja ma pozwolić na osiągnięcie w możliwie krótkim czasie dopuszczalnych poziomów pyłu zawieszonego i innych szkodliwych substancji w powietrzu, wynikających z obowiązujących przepisów prawa, a w perspektywie do 2030 r. – poziomów wskazywanych przez Światową Organizację Zdrowia.

 

 

Informacje o CEEB
Celem stworzenia Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków – CEEB jest poprawa
jakości powietrza poprzez likwidację głównej przyczyny zanieczyszczeń – emisji substancji
powodujących smog. CEEB to bardzo ważne narzędzie wspierające wymianę starych kotłów
grzewczych, to miejsce gdzie będą dostępne również informacje na temat wszystkich
programów finansowania wymiany pieców. System jako centrum wiedzy dla obywatela w
znaczący sposób ułatwi pozyskanie informacji, które są niezbędne np. przy ubieganiu się o
dofinansowanie na wymianę starego kotła.
Dzięki szczegółowym danym o budynkach będziemy wiedzieć o wiele więcej na temat
sytuacji w mieszkalnictwie. CEEB stanowić będzie również narzędzie dla organów administracji
centralnej i samorządowej do realizacji polityki niskoemisyjnej. Dla obywateli zostaną
uruchomione usługi, które przyczynią się do poprawy stanu technicznego budynków w
zakresie bezpieczeństwa, np. zamówienie przeglądu kominiarskiego czy inwentaryzacji
budynku.


Od 1 lipca br. wszedł obowiązek złożenia deklaracji. Można to zrobić na dwa sposoby:
– elektronicznie, przez stronę
www.zone.gunb.gov.pl, wykorzystując do tego profil zaufany, edowód albo podpis kwalifikowany.
– w wersji papierowej, składając ją osobiście w Urzędzie miasta/gminy zgodnie z lokalizacją
budynku albo wysyłając ją tradycyjną pocztą.
Proces składania deklaracji do systemu, to pierwsza e-usługa, która daje możliwość
zebrania danych w jednej, centralnej bazie informacji nt. źródeł ciepła i spalania paliw.
Złożenie deklaracji jest obowiązkowe. Każdy właściciel lub zarządca budynku ma
obowiązek złożyć deklarację z informacją o zainstalowanym źródle ciepła i spalania paliw do 1
MW
1.
W przypadku mieszkania w bloku to zarządca zgłosi wspólne źródło ciepła. Natomiast
jeżeli w lokalu jest ono indywidualne takie jak np. kominek, bojler elektryczny lub koza
wówczas deklarację właściciel musi złożyć samodzielnie.

 

W deklaracji wyszczególnione są źródła ciepła, które należy zgłosić, są to:
– miejska sieć ciepłownicza/ciepło systemowe/lokalna sieć ciepłownicza,
– kocioł na paliwo stałe z ręcznym podawaniem paliwa/zasypowy,
– kocioł na paliwo stałe z automatycznym podawaniem paliwa/z podajnikiem,
– kominek/koza/ogrzewacz powietrza na paliwo stałe,
– piec kaflowy na paliwo stałe,
– trzon kuchenny/piecokuchnia/kuchnia węglowa,
– kocioł gazowy/bojler gazowy/podgrzewacz gazowy przepływowy, kominek gazowy,
– kocioł olejowy,
– pompa ciepła,
– ogrzewanie elektryczne/bojler elektryczny,
– kolektory słoneczne do ciepłej wody użytkowej lub z funkcją wspomagania ogrzewania.
Urządzeń, których nie ma wskazanych w deklaracji nie zgłaszamy do Centralnej
Ewidencji Emisyjności Budynków, są to np. panele fotowoltaiczne czy klimatyzatory.
W deklaracji, oprócz źródeł ciepła, o których już wspominaliśmy, dla pozycji:
– kocioł na paliwo stałe z ręcznym podawaniem paliwa/zasypowy,
– kocioł na paliwo stałe z automatycznym podawaniem paliwa/z podajnikiem
należy wskazać klasę oraz liczbę zainstalowanych kotłów na paliwo stałe a także rodzaj paliw
stałych jakie są w nich używane. Klasę kotła możemy znaleźć na tabliczce znamionowej,
albo w dokumentach gwarancyjnych. Wymienione w deklaracji klasy to:
– poniżej klasy 3 lub brak informacji,
– klasa od 3 do 5
– ekoprojekt.
Paliwa stałe, które należy wskazać to:
– węgiel i paliwa węglopochodne,
– pellet drzewny,
– drewno kawałkowe oraz inny rodzaj biomasy.
Dla budynków mieszkalnych należy wypełnić deklarację – formularz A, dotyczy ona
budynków jednorodzinnych – w tym w zabudowie bliźniaczej i szeregowej, budynków
wielorodzinnych oraz budynków zbiorowego zamieszkania – przy czym budynek zbiorowego zamieszkania to budynek przeznaczony do okresowego pobytu ludzi, w szczególności jest to
hotel, motel, pensjonat, dom wypoczynkowy, dom wycieczkowy, schronisko, schronisko
młodzieżowe, internat, dom studencki, budynek koszarowy, areszt śledczy itp., a także
budynek do stałego pobytu ludzi, np. dom dziecka, dom rencistów, dom zakonny.
Deklarację – formularz B, wypełniamy dla następujących rodzajów budynków i lokali:
budynków biurowych, piekarni, wędzarni, budynków i lokali gastronomicznych, budynków i
lokali – handlowo usługowych, budynków łączności, dworców i terminali, garaży, kotłowni,
ciepłowni i elektrociepłowni, budynków i lokali przemysłowych, zbiorników, silosów a także
dla budynków oraz lokali magazynowych , ogólnodostępnych obiektów kulturalnych,
budynków i lokali muzeów i bibliotek, szkół i instytucji badawczych, szpitali i zakładów opieki
medycznej, kultury fizycznej, szklarni, tuneli foliowych, budynków gospodarstw rolnych,
budynków i lokali przeznaczonych do sprawowania kultu religijnego oraz czynności religijnych,
obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków i objętych indywidualną ochroną
konserwatorską oraz dla pozostałych budynków i lokale niemieszkalnych.
Na zgłoszenie źródła ciepła, które było kiedykolwiek uruchomione przed 1 lipca br.
obywatel ma aż 12 miesięcy, natomiast jeżeli zostało ono uruchomione po 1 lipca br. termin
złożenia deklaracji ulega znaczącemu skróceniu i mamy na to tylko 14 dni od dnia pierwszego
uruchomienia źródła ciepła.
Urzędnik, który otrzymał deklarację w wersji papierowej wprowadza ją do systemu
w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia jej przez obywatela – w przypadku zgłoszenia źródeł
ciepła i spalania paliw kiedykolwiek uruchomionych przed 1 lipca. Deklarację dotyczącą źródeł
ciepła i spalania paliw uruchomionych po 1 lipca br. urzędnik ma obowiązek wprowadzić do
systemu w terminie 30 dni. 

 

 

Pliki do pobrania:

  1. informacje_o_ceeb
  2. CEEB w pigułce
  3. 1-ceeb-deklaracja-37178477
  4. broszura_1_sierpien_2021_2
  5. Deklaracje można złożyć w pokoju nr 4
  6. Nowy obowiązek dla milionów Polaków
  7. Przypominamy o składaniu deklaracji o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw