EWIDENCJA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH (SZAMB) ORAZ PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

EWIDENCJA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH (SZAMB)

ORAZ PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

Wójt Gminy Trzcianne przypomina, że zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1439 ze zm.), istnieje obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne (szamb) oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.

W związku z powyższym, Wójt Gminy Trzcianne zwraca się do właścicieli nieruchomości, którzy jeszcze nie złożyli formularza zgłoszenia zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków o wypełnienie druku zgłoszenia i dostarczenie go do Urzędu Gminy w terminie do 30 czerwca 2021 roku.

Druki zgłoszenia dostępne są w Urzędzie Gminy Trzcianne w pokoju nr. 13 oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce druki do pobrania. Druk zgłoszenia można również pobrać korzystając z linku poniżej:

https://trzcianne.pl/wp-content/uploads/2021/03/druk-zgloszenia.doc

W przypadku niedopełnienia wyżej wymienionego obowiązku, będą prowadzone kontrole w zakresie sposobu postępowania z powstającymi ściekami na terenie nieruchomości niepodłączonych do sieci kanalizacyjnej, dla których nie zostaną złożone zgłoszenia.

Jednocześnie Wójt Gminy Trzcianne przypomina, iż każdy właściciel nieruchomości, który pozbywa się nieczystości ciekłych, jest obowiązany udokumentować korzystanie z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, poprzez okazanie dowodów uiszczania opłat za te usługi.

Wójt Gminy Trzcianne przypomina również, iż zgodnie z art. 10 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach:

– za brak potwierdzeń wywozu nieczystości ciekłych, właściciel nieruchomości podlega karze grzywny.                                  

Za brak potwierdzenia opróżniania zbiorników nakładany jest na właściciela mandat karny w wysokości do 500 zł bądź kieruje się wniosek do sądu o ukaranie.

Usługi wywozu nieczystości ciekłych lub osadów z oczyszczalni mogą być wykonywane przez firmy posiadające odpowiednie zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych z terenu gminy Trzcianne. Wykaz ww. firm znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Trzcianne w zakładce rejestry i spisy.

Z up. WÓJTA

Krzysztof Piotr Sulima

Zastępca Wójta

druk-zgloszenia.pdf

druk-zgloszenia.doc

 

Drukuj