EWIDENCJA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH (SZAMB) ORAZ PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

Szanowni Państwo,

Wójt Gminy Trzcianne przypomina, że zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 888 ze zm.), gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.

W związku z powyższym zwracam się po raz kolejny do właścicieli nieruchomości, którzy jeszcze nie dokonali zgłoszenia zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków o wypełnienie druku zgłoszenia i dostarczenia go do Urzędu Gminy.

Druki zgłoszenia dostępne są w Urzędzie Gminy Trzcianne oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce druki do pobrania.

W przypadku braku zgłoszenia nieruchomości do gminnej ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków zostanie ona skontrolowana
w zakresie sposobu postępowania z powstającymi na jej terenie nieczystościami ciekłymi.

Jednocześnie przypominam, iż każdy właściciel nieruchomości, który pozbywa się nieczystości ciekłych, jest obowiązany udokumentować korzystanie z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, poprzez okazanie umowy
i dowodu uiszczania opłat za te usługi.

Należy pamiętać, że posiadane rachunki muszą potwierdzać regularność wywozu szamba,
co reguluje ww. ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

  • Wykaz przedsiębiorców posiadających aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Trzcianne:

 

  1. TOI-TOI Polska Sp. z o.o., ul. Płochocińska 29, 03-044 Warszawa, tel. 22 614 59 79

  2. Wywóz Nieczystości Płynnych Pietrzycki Cezary, Krypno Wielkie 94a,
    19-111 Krypno, tel. 501-065-788

  3. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Kolejowa 21, 19-100 Mońki,
    tel. 85 716 27 64

Powyższy wykaz dostępny jest również na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Trzcianne w zakładce rejestry i spisy.

Wylewanie nieczystości ciekłych pochodzących z terenu nieruchomości jest karalne, niezależnie od tego, gdzie są wylewane, tj. do rowu, na pole, czy też na własne podwórko. Proceder ten stanowi wykroczenie, które podlega karze grzywny nawet do 5000 zł.

WÓJT

Marek Krzysztof Szydłowski

 

Dokumenty do pobrania:

  1. Druk zgłoszenia Ewidencja zbiorników bezodpływowych lub przydomowych oczyszczalni ścieków.doc
Drukuj