Oświadczenie Wójta Gminy Trzcianne

Wójt Gminy Trzcianne
ul. Wojska Polskiego 10
19-104 Trzcianne

Trzcianne, dnia 25 listopada 2021 r.

 

 

Pan Wojciech Stepaniuk
TVP S. A. Oddział w Białymstoku

 

W związku z niedojściem do skutku spotkania z Panem, ponieważ spóźnił się Pan
ponad godzinę przesyłam oświadczenie dotyczące Szkoły Podstawowej w Trzciannem.

W związku z nierozstrzygnięciem konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Trzciannem powierzyłem stanowisko dyrektora ustalonemu kandydatowi, tj. Pani Barbarze Brzostowskiej, dotychczasowemu (od 6 lat pełni funkcję) Dyrektorowi Szkoły. Pani Dyrektor spełnia wszystkie wymagania do piastowania tej funkcji określone przepisami prawa. W 2021 roku przed o głoszeniem konkursu otrzymała bardzo dobrą ocenę pracy od Podlaskiego Kuratora Oświaty (od Wójta otrzymała ocenę wyróżniającą). W konkursie była jedynym kandydatem, który został dopuszczony przez Komisję do drugiego etapu merytorycznego. Konkurs został nierozstrzygnięty.

Następnie Wójt zwrócił się do Podlaskiego Kuratora Oświaty o porozumienie w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Pani Barbarze Brzostowskiej. Należy dodać, że nie było innych osób (nauczycieli) w szkole i poza szkołą, którym można byłoby powierzyć to stanowisko (do konkursu zgłosiły się dwie osoby, ale jedna z nich nie spełniła warunków formalnych i nie została dopuszczona do drugiego etapu konkursu).

Podlaski Kurator Oświaty wyrażał zgodę na objęcie przez Panią Brzostowską stanowiska dyrektora na okres jednego roku. Trzykrotnie spotkałem się z Panią Kurator (Wicekurator) motywując, że niemożliwe jest powierzenie stanowiska na okres jednego roku, ponieważ Pani Brzostowska nie zgadza się na objęcie tego stanowiska na okres roku, a poza tym przepis art. 63 ust. 21 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (tj. Dz. U. z 2021, poz. 1082) mówi, że zasadą jest powierzenie stanowiska na 5 lat, a tylko w wyjątkowych uzasadnionych przypadkach, np. likwidacja lub reorganizacja szkoły możliwe jest powierzenie stanowiska na okres jednego roku. Należy przytoczyć w tym miejscu Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 08.07.2021 r. sygn.. II SA/Bk 412/21  cyt. „Brak perspektyw dłuższego zarządzania placówką może, w ocenie Kuratora, przyczynić się do podejmowania działań doraźnych, uniemożliwić planowanie działań długofalowych, obejmujących całość procesów zarządczych w perspektywie dłuższego okresu. Powierzenie stanowiska dyrektora szkoły jedynie na rok nie zmierza do rozwoju i poprawy warunków realizacji zajęć dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych. Ponadto dyrektor placówki będzie musiał zmierzyć się z koniecznością wdrożenia działań redukujących negatywne skutki epidemii wirusa COVID-19, których istota może być wskazaniem do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora i powierzenia tej funkcji na 5 lat, co w perspektywie czasu zapewni placówce stabilny rozwój, a społeczności szkolnej poczucie bezpieczeństwa.”

Należy zauważyć, że zgodnie z art. 63 ust. 12 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (tj. Dz. U. z 2021, poz. 1082) Kurator nie ma prawa blokowania określonej osoby na stanowisko dyrektora jeżeli kandydat spełnia warunki formalno-prawne. W tym miejscu zacytuję stanowiska dwóch sądów –  Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 28.09.2017 r. sygn.. VIII SA/Wa 625/17 cyt. „Charakter prawny porozumienia organu prowadzącego szkołę i organu nadzoru pedagogicznego w sprawie powołania określonej osoby na dyrektora szkoły należy rozumieć jako wzajemnie kontakty, celem wypracowania stanowiska co do osoby przedstawionego kandydata na dyrektora, w sytuacji, gdy organ nadzoru pedagogicznego zgłasza uwagi co do przedstawionego kandydata. Porozumienie nie jest jednostronną czynnością organu nadzoru pedagogicznego, który ma możliwość zablokowania powołania danej osoby na stanowisko dyrektora” oraz Wyrok  Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 10.07.2018 r. sygn. III SA/Łd 431/18 cyt. „Charakter prawny porozumienia organu prowadzącego szkołę i organu nadzoru pedagogicznego w sprawie powołania określonej osoby na dyrektora szkoły należy rozumieć jako wzajemnie kontakty, celem wypracowania stanowiska co do osoby przedstawionego kandydata na dyrektora szkoła, w sytuacji gdy organ nadzoru pedagogicznego zgłasza uwagi co do przedstawionego kandydata. Porozumienie nie jest jednostronną czynnością organu nadzoru pedagogicznego, który ma możliwość zablokowania powołania danej osoby na stanowisko dyrektora. Podkreślić należy, iż kompetencje organu nadzoru pedagogicznego, co do oceny kandydata na stanowisko dyrektora szkoły sprowadzają się do oceny spełniania warunków formalno – prawnych, uwag co do kompetencji kandydata. Natomiast ocena prawidłowości procedowania w przedmiocie powoływania na stanowisko dyrektora należy do kompetencji organu nadzoru – Wojewody, a nie kuratora oświaty. Gdyby intencją ustawodawcy było uzależnienie możliwości powołania przez organ prowadzący dyrektora szkoły w trybie art. 63 ust. 12 ustawy – Prawo oświatowe od wiążącego stanowiska organu nadzoru pedagogicznego, to od takiego stanowiska winna istnieć możliwość odwołania, co nie wynika z przywołanego przepisu.

  1. Celem zwrócenia się organu prowadzącego szkołę, w trybie art. 63 ust. 12 ustawy – Prawo oświatowe do rady pedagogicznej tej placówki oświatowej jest uzyskanie oceny i wyrażenie przez ten organ opinii, co do osoby kandydata, któremu organ prowadzący zamierza powierzyć stanowisko dyrektora szkoły. Przy czym skoro ustawodawca nie zawarł szczegółowych wytycznych, co do treści tej opinii (o której mowa w art. 63 ust. 12 ustawy – Prawo oświatowe), to należy przyjąć, że opinią tą jest każda informacja, z której wynika w sposób dostateczny jakie stanowisko w kwestii powierzenia stanowiska dyrektora przedstawionemu kandydatowi. Podkreślić w tym miejscy należy, iż z treści powołanego przepisu nie wynika także, że ustawodawca uzależnił możliwość powierzenia stanowiska dyrektora placówki od pozytywnej opinii rady pedagogicznej, co oznacza, iż wystarczającym jest uzyskanie tej opinii.”

W związku z rozstrzygnięciami nadzorczymi Wojewody Podlaskiego złożymy skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku wnosząc o uchylenie tych rozstrzygnięć. Rozstrzygnięcia nie są prawomocne i nie podlegają wykonaniu. Pani Barbara Brzostowska pełni funkcję Dyrektora Szkoły. W naszym przekonaniu, po zasięgnięciu stosownych opinii prawnych, nasze stanowisko jest zgodne z prawem we wszystkich kwestiach związanych z powierzeniem i pełnieniem stanowiska dyrektora.

W związku z wystąpieniami niektórych rodziców do Wójta i innych organów, uważam, że jest to nagonka polityczna na moją osobę i na Panią Dyrektor. Należy zauważyć, że aktywną rolę pełni były Wójt Zdzisław Dąbrowski, który podobnie jak przy protestach OSP widzi swoją szansę w działalności przeciwko obecnym władzom Gminy. Szkoła pracuje prawidłowo wykonując swoją funkcję dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą.

 

 

Z poważaniem
Marek Krzysztof Szydłowski
Wójt Gminy

Drukuj