ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Trzcianne, dn. 21.11.2019r.

Gmina Trzcianne

Wojska Polskiego 10

19-104 Trzcianne, woj. podlaskie,

tel. (85) 738-50-56, faks (85) 738-50-56

e-mail: trzcianne@trzcianne.pl

strona internetowa: www.trzcianne.pl,

NIP 5461321354 REGON 450669795

 

Fn.271.2.2019   

 

                                                                                                                        

ZAWIADOMIENIE

o wyborze najkorzystniejszej oferty

            Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1843 z późn. zm.)  Zamawiający informuje, iż dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej w postępowaniu na „Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych w granicach administracyjnych Gminy Trzcianne”. Ofertę najkorzystniejszą przedstawiła firma MPO Sp. z o.o., ul. 42 Pułku Piechoty 48, 15-950 Białystok, która to otrzymała łącznie 100 pkt w obu kryteriach oceny ofert.

              Wyboru oferty dokonano zgodnie z rozdziałem XIV SIWZ, wg którego kryteriami oceny ofert są: najniższa cena – 60% oraz termin płatności za fakturę – 40%. Ofertą najkorzystniejszą jest oferta z najwyższą liczbą punktów uzyskanych w obu kryteriach.

              W niniejszym postępowaniu wpłynęły następujące oferty:

Lp. Nazwa i adres Wykonawcy Ocena punktowa oferty w kryterium cena Ocena punktowa oferty w kryterium termin płatności Ocena punktowa łączna
1. BIOM Sp. z o.o. z siedzibą w Dolistowie Starym I 144 19-124 Jaświły 59,85 40 99,85
2. MPO Sp. z o.o. ul. 42 Pułku Piechoty 48, 15 – 950 Białystok 60 40 100

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 2 Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonych postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni Wykonawcy.

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 3 Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonych postępowaniu nie zostały wykluczone żadne oferty.

Termin zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą art. 94 ust. 1 pkt 2 – po dniu 05.12.2019r.

 

 

 

                                                                                                                             Wójt Gminy Trzcianne

                                                                                                                             Marek Krzysztof Szydłowski

Drukuj