Zaproszenie

 

Wójt Gminy Trzcianne

ZAPRASZA

Mieszkańców Gminy Trzcianne na spotkanie informacyjne w dniu 23 stycznia 2020 r. (czwartek)  które odbędzie się w świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi o godz. 13:00 .

Spotkanie dotyczyć będzie zamierzenia inwestycyjnego w ramach Działania 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii.  

Typy projektu: inwestycje z zakresu budowy nowych jednostek wytwarzania energii elektrycznej i/lub cieplnej wykorzystujących energię słoneczną polegających na instalacji ogniw fotowoltaicznych lub kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych, w tym budynkach jednorodzinnych na potrzeby własne Grantobiorców, tj. z wyłączeniem budynków, w których prowadzona jest działalność gospodarcza, w tym działalność rolnicza – Projekty grantowe (zgodnie z art. 35 i art. 36 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014 – 2020).     

 

Wójt

Marek Krzysztof  Szydłowski

Drukuj