RODO

Klauzula informacyjna dla kontrahentów, interesantów

W związku z wejściem w życie z dniem 25.05.2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej : RODO), przekazujemy następujące informacje:

  1. Administratorem danych osobowych jest Gmina Trzcianne z siedzibą Urzędu Gminy Trzcianne, ul. Wojska Polskiego 10, 19-104 Trzcianne, której przedstawicielem jest Wójt Gminy Trzcianne,

  2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można kontaktować się pod adresem email : iodo@gryfon.com.pl, tel. 575 435 897

  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach :

a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, tj. realizacji ustawowych zadań Gminy – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c RODO,

b) wykonania zadań własnych Gminy, zadań zleconych lub powierzonych, realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. e RODO,

c) zawarcia i wykonania umowy – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b RODO,

d) ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. d RODO,

e) związanych z ważnym interesem publicznym – na podstawie Art. 9 ust.2 lit. g RODO,

– zwłaszcza w związku z ustawą z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym, w tym art. 7, 8 i nast.

f) związanych ze świadczeniem na rzecz mieszkańców usług społecznie użytecznych oraz podjęciem działań zmierzających do sprawnego załatwienia sprawy, za zgodą osoby, której dane dotyczą – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a RODO, a gdy przetwarzane na podstawie zgody są dane szczególne – na podstawie art. 9 ust. 2 lit. a RODO,

g) wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub strony trzeciej, np. dochodzenia i obrony przed roszczeniami, kontaktu, na potrzeby administracji wewnętrznej, utrzymania infrastruktury IT, statystyki, raportowania itp. – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie :

a) podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,

b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów świadczą usługi na rzecz Administratora,

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w pkt 3 oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2017 r., poz. 217 ), w tym rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18.01.2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,

Dane przetwarzane na podstawie zgody – przechowywane będą do jej odwołania.

6. posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora :

a) dostępu do danych osobowych,

b) prawo do ich sprostowania,

c) usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, wówczas Administrator przestanie je przetwarzać, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą lub podstawy do ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń,

e) prawo do przenoszenia danych,

f) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeżeli dane przetwarzane były na podstawie zgody, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

8. podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami prawa jest obligatoryjne,

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały automatycznemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Wójt Gminy Trzcianne

Marek Krzysztof Szydłowski