Gospodarka

Główną gałęzią gospodarki jest rolnictwo oparte na indywidualnych gospodarstwach rolnych zajmujących się produkcją roślinną i zwierzęcą. Poza rolnictwem rozwija się handel i usługi dla ludności.

Zgodnie z danymi Urzędu Statystycznego w Białymstoku w 2002 roku na terenie Gminy Trzcianne prowadziły działalność 153 podmioty gospodarcze, z czego 122 to zakłady osób fizycznych.

Podmioty gospodarcze według wybranych sekcji EKD.

Wyszczególnienie Liczba przedsiębiorstw
Ogółem 153
Rolnictwo, łowiectwo, leśnictwo 24
Działalność produkcyjna 21
Budownictwo 18
Handel i naprawy 33
Hotele i restauracje 3
Transport, składowanie, łączność 5
Pośrednictwo finansowe 3
Obsługa nieruchomości i firm 17
Edukacja 6
Ochrona zdrowia i opieka socjalna 8
Pozostała działalność usługowa, komunalna, socjalna i indywidualna 8

Źródło danych: Urząd Statystyczny w Białymstoku

Bazę ekonomiczną Gminy tworzy przede wszystkim rolnictwo (ponad 38% powierzchni Gminy stanowią użytki rolne).

Rolnictwo gminy Trzcianne cechuje swoista specyfika, która jest charakterystyczna zarówno dla powiatu jak i całego regionu. Główną funkcją gminy jest produkcja rolnicza. W oparciu o dobre warunki glebowe (52 % gruntów ornych stanowią grunty III i IV klasy) rozwija się produkcja rolnicza.

Szansą dla gminy jest rozwój rolnictwa ekologicznego i przetwórstwa produktów rolno-spożywczych (ziemniaki, nabiał, runo leśne).