Informacje

Informacje o gminie

Gmina Trzcianne położona jest w południowo-zachodniej części powiatu monieckiego w województwie Podlaskim. Graniczy z gminami: Radziłów, Jedwabne, Wizna, Zawady, Tykocin, Krypno, Mońki. Goniądz.

W skład gminy wchodzi 2l sołectw (26 miejscowości): Boguszewo, Boguszki, Brzeziny, Budy, Chojnowo, Dobarz, Giełczyn, Gugny, Kleszcze, Korczak, Krynica, Laskowiec, Milewo, Mroczki, Niewiarowo, Nowa Wieś, Pisanki, Stare Bajki. Stójka, Szorce, Wilamówka, Wyszowate, Zajki, Zubole, Zucielec, Trzcianne. Gmina liczy 5042 mieszkańców.

Powierzchnia gminy wynosi 33164,49 ha, tj. 24 % powierzchni powiatu monieckiego. Powierzchnia gminy stanowi 1,65 % powierzchni województwa podlaskiego.

Gmina Trzcianne znajduje się w sercu Biebrzańskiego Parku Narodowego. Tereny ścisłej ochrony Parku zajmują ponad połowę powierzchni gminy tj.16.539 ha. Na terenie naszej gminy znajduje się 27,9 % powierzchni Biebrzańskiego Parku Narodowego. Przepływają przez nią 4 rzeki: od strony południowej Narew, od zachodu Biebrza, od północy Kosódka i od strony wschodniej Nereśl.

Głównym czynnikiem decydującym o atrakcyjności tej ziemi są jej walory przyrodnicze i krajobrazowe. Gmina Trzcianne leży na malowniczych obszarach południowego basenu Biebrzy. Flora tych terenów jest bardzo zróżnicowana. Występują zespoły roślinne prawie wszystkich typów: bagienne, torfowiskowe i leśne. Przeważa jednak roślinność charakterystyczna dla torfowiska niskiego i wysokiego oraz bagiennego olsu. Znajdują się tu stanowiska kilkudziesięciu gatunków roślin chronionych i zagrożonych wyginięciem.

Cechy ekologiczne oraz rozległość tych terenów powodują, że zachowało się i bytuje tu wiele ginących gatunków fauny związanych ściśle z terenami bagiennymi i wodnymi. Świetne warunki znajduję tu łoś, bóbr, wilk oraz 157 gatunków ptaków z pewnością i 19 prawdopodobnie lęgowych. Gniazduje tu tak unikalne gatunki jak: bielik, orlik grubodzioby i krzykliwy, cietrzew, żuraw, bocian czarny, biegus zmienny i sowa błotna. Na bagnach biebrzańskich można zaobserwować ponad sześćdziesiąt gatunków ptaków nielęgowych w trakcie ich wędrówek z Syberii i Wschodniej Europy do Afryki. Na terenie gminy znajdują się ostatnie w Środkowej i Zachodniej Europy tokowiska batalionów i dubeltów. Największą jednak ciekawostką tutejszej ornitofauny jest wodniczka (Acrocephal paludicoła) – bagna biebrzańskie (wraz z sąsiednim stanowiskiem na Białorusi) są miejscem gdzie żyje praktycznie cała światowa populacja tego gatunku.