Inwestycje w latach 2014-2018

Inwestycje w latach 2014 – 2018

W roku 2015 Gmina Trzcianne wykonała podane niżej inwestycje:

– przebudowa drogi gminnej Laskowiec – Kleszcze, dofinansowanie 50%.

– budowa sieci wodociągowej w zabudowie kolonijnej wsi: Zucielec, Chojnowo, Pisanki –  dofinansowanie z gospodarki wodno-ściekowej PROW 63,63%

– zakup ciągnika John Deere i wozu asenizacyjnego – dofinansowanie z gospodarki wodno-ściekowej 63,63%.

– modernizacja rolniczej drogi dojazdowej przebiegającej przez grunty wsi Nowa Wieś i Trzcianne o długości 1500 m. Lokalizacja Trzcianne Korczak – dofinansowanie 23% z programu ochrony gruntów rolnych.

Gmina Trzcianne w 2016 r. wykonała następujące inwestycje:

– przebudowa ulicy Kościelnej w miejscowości Trzcianne. Lokalizacja w miejscowości Trzcianne – dofinansowanie z PROW 63,63%.

– przebudowa drogi powiatowej Trzcianne – Mońki na odcinku 8,5 km. Lokalizacja: droga z Trzciannego do Moniek, gmina Trzcianne i gmina Mońki.

– zakupiono koparko-ładowarkę JCB 3CX. Koparka garażowana jest w Trzciannem przy ulicy Wojska Polskiego 10.

W roku 2017 zostały wykonane następujące inwestycje:

– przebudowa drogi gminnej we wsi Szorce. Lokalizacja wieś Szorce – dofinansowanie z PROW 63,63%.

– remont ulicy 3-go Maja w Trzciannem i drogi Trzcianne – Wyszowate na odcinku w miejscowości Trzcianne. Lokalizacja miejscowość Trzcianne.

– wykonano nową nawierzchnię na ulicy Składowej w Trzciannem.

– zakupiono autobus Autosan Tramp do dowozu dzieci. Autobus znajduje się w Trzciannem przy Szkole Podstawowej ul. 3 Maja 9

– wspólnie z Powiatem Monieckim, Gmina Trzcianne przebudowała drogi powiatowe na odcinku Szorce – Krynica i w miejscowościach Trzcianne a także Zubole. Lokalizacja we wsiach Szorce, Krynica, Trzcianne ulica Wojska Polskiego i we wsi Zubole.

– w miejscowości Trzcianne zamontowano oznakowania ulic oraz instytucji.

W roku 2018 Gmina Trzcianne planuje zrealizować następujące inwestycje:

– przebudowa drogi Trzcianne – Wyszowate o długości 4450 metrów. Inwestycję zakończono w dniu 30.06.2018 r. – dofinansowanie PROW 63,63%.

– wykonanie parkingu przy Urzędzie Gminy. Lokalizacja – ulica Wojska Polskiego 10 w Trzciannem. Inwestycję zakończono w lipcu 2018 r.

– zakup samochodu bojowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzciannem. Planowany termin realizacji zakupu wrzesień 2018 r. – dofinansowanie z WFOŚiGW i Podlaskiego Urzędu Marszałkowskiego.

– budowa garażu na potrzeby Gminy Trzcianne. Garaż zostanie wybudowany w Trzciannem przy ulicy Wojska Polskiego. Planowany termin rozpoczęcia inestycji wrzesień 2018 r.

– zakup ciągnika rolniczego marki John Deere z ładowaczem czołowym, przyczepy i kosiarki do wykaszania poboczy dróg.

– została wykonana przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku usługowego (byłej szkoły) na potrzeby świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi wraz z jej doposażeniem. Inwestycję zakończono w maju 2018 r.

– została wykonana przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku po sali katechetycznej, na świetlicę we wsi Brzeziny wraz z doposażeniem. Inwestycję zakończeno w czerwcu 2018 r. – dofinansowanie z PROW 2014 – 2020, 63,63%.

– remont chodników w miejscowościach Zucielec i Zubole. W latach 2015, 2016 i 2017 wykonywane były także remonty w miejscowościach Trzcianne, Kynica, Zucielec i Zubole,wspólnie z Powiatem Monieckim.

– planowana jest przez Gminę Trzcianne wspólnie z Powiatem Monieckim przebudowa dróg powiatowych na odcinkach we wsiach: Gugny i Trzcianne – Nowa Wieś. Lokalizacja we miejscowościach: Gugny, Trzcianne i Nowa Wieś. Planowany termin zakończenia przebudowy dróg- październik 2018 r. – wkład Gminy 50%.

– został złożony wniosek do Podlaskiego Urzędu Wojewódziego na rozbudowę drogi Mroczki-Boguszki-Milewo do drogi powiatowej Trzcianne-Mońki – dofinansowanie z “Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” w kwocie 50%.

– rozpoczęto inwestycję “Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Trzciannem z budową otworu studziennego i budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Trzcianne oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy świetlicy wiejskiej w Niewiarowie” –  dofinansowanie z PROW 63,63%.

– została podpisana umowa z Podlaskim Urzędem Marszałkowskim na wykonanie instalacji solarnych i fotowoltaicznych na terenie Gminy Trzcianne, dofinansowanie 69%.

– został złożony wniosek o dofinansowanie zadania pod nazwą: “Rewitalizacja budynku byłego Komisariatu Policji w Trzciannem na potrzeby Gminnego Ośrodka Zdrowia, Ochotniczej Straży Pożarnej i Gminnego Ośrodka Integracji Społeczno-Kulturalnej”