Apel Wójta do Radnych Gminy Trzcianne

Gmina Trzcianne w roku 2021 złożyła wniosek do Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych i w dniu 17 listopada 2021 r. otrzymała wstępną promesę, którą została zakwalifikowana przez Prezesa Rady Ministrów do otrzymania Promesy inwestycyjnej do kwoty 4 594 049,28 zł na realizację przedmiotowego zadania pn.: „Poprawa warunków komunikacji w Gminie Trzcianne poprzez przebudowę ulic: Spółdzielczej, Słowackiego i Ogrodowej i drogi gminnej Nr 104705B Trzcianne – Pisanki”. Aby spełnić warunki i móc otrzymać promesę, Gmina Trzcianne w dniu 05 kwietnia 2022 r. ogłosiła przetarg na wyłonienie wykonawcy ww. inwestycji. W dniu 22 kwietnia 2022 r. wpłynęły do Zamawiającego cztery oferty od Wykonawców, którzy przystąpili do przedmiotowego przetargu. Na realizację zadania Zamawiający Gmina Trzcianne przeznaczyła 4 825 972,00 zł Cena najkorzystniejszej oferty w kwocie 6 985 320,99 zł przekracza o 2 159 348,99 zł kwotę jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zadania. Niezbędną kwotę na rok 2022 związaną z realizacją zadania Gmina Trzcianne ma zabezpieczoną w budżecie. Natomiast aby zadanie zrealizować w całości zgodnie z regulaminem naboru wniosków o dofinansowanie, w roku 2023 trzeba zabezpieczyć w Wieloletniej Prognozie Finansowej pozostałą brakującą kwotę. Dlatego też planuje się brakującą kwotę w części pozyskać ze sprzedaży działek zlokalizowanych w obrębie geodezyjnym Zubole, powstałych w wyniku podziału działki po Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej, przejętej przez gminę. Działki zostały przeznaczone
w planie zagospodarowania przestrzennego pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne. Prace przygotowawcze do sprzedaży i związane ze sporządzeniem planu zagospodarowania przestrzennego trwały około 4 lat. Natomiast w dniu dzisiejszym nie wiadomo ile czasu potrwa ich sprzedaż. Sprzedaż działek jest planowana od roku 2023.

Apeluję do wszystkich Radnych Gminy Trzcianne o przyjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcianne na lata 2022 – 2027, gdyż dzięki tej uchwale powstaną nowe ulice: Spółdzielcza, Słowackiego
i Ogrodowa w Trzciannem i droga Trzcianne – Pisanki. W przeciwnym razie gmina utraci dofinansowanie w kwocie 4 594 049,28 zł i szansę na przebudowę ww. ulic i drogi, a dotychczasowe koszty zostaną zmarnotrawione.

Informuję, że to na wniosek Wójta zostało ujęte do budżetu gminy na rok 2022 wymienione poniżej zadanie inwestycyjne pn.:

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi powiatowej
Nr 1842B Trzcianne – Gugny na odcinku we wsi Zubole i skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1838B”.

Po sporządzeniu branżowej dokumentacji technicznej, kolejnym krokiem będzie złożenie wniosku na dofinansowanie zadania i wykonanie przebudowy drogi w miejscowości Zubole w porozumieniu i wspólnie z Powiatem Monieckim, który jest zarządcą drogi. Droga zostanie przebudowana kompleksowo, łącznie z chodnikami i odwodnieniem. W związku z czym, wykonywanie obecnie tylko remontu chodników nie ma żadnego uzasadnienia. Wcześniejsze wykonanie remontu chodników spowoduje utrudnienia i skomplikuje pozyskanie dofinansowania. Już trwają prace związane z opracowaniem wtórnika geodezyjnego i mapy do celów projektowych drogi.

Gmina prowadzi procedurę związaną w wyłonieniem wykonawcy w zakresie sporządzenia dokumentacji technicznej dla zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1844B Okrągłe – Niewiarowo – Czekołdy na odcinku Okrągłe – Niewiarowo”. Zadanie to zostało również ujęte do budżetu na wniosek Wójta i Rady Sołeckiej wsi Niewiarowo ponieważ, pilnej przebudowy wymaga droga o nawierzchni brukowej we wsi, z której korzysta znacznie większa ilość mieszkańców i użytkowników z innych miejscowości.

Wójt

Marek Krzysztof Szydłowski

Drukuj