Informacja

Wójt Gminy Trzcianne informuje, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.

    W ramach dotacji kwalifikowane są wyłącznie koszty transportu z miejsca wskazanego przez Gminę Trzcianne oraz koszty odzysku lub unieszkodliwienia odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i opakowań typu Big Bag.

    Gmina Trzcianne zainteresowana jest przystąpieniem do ww. programu. Jednakże, jednym z warunków przystąpienia do programu usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej jest przeprowadzenie inwentaryzacji.
W związku z powyższym, osoby zainteresowane udziałem w programie prowadzące gospodarstwo rolne na terenie Gminy Trzcianne, powinni
złożyć informację o rodzajach i ilości posiadanych odpadów na dzień złożenia informacji.

    Wypełnioną informację należy złożyć w Urzędzie Gminy Trzcianne, ul. Wojska Polskiego 10, 19-104 Trzcianne pokój nr 8 do dnia 27.11.2019 r. włącznie. Informacje złożone po tym terminie nie zostaną uwzględnione w potencjalnym wniosku złożonym przez Gminę Trzcianne do NFOŚiGW o dofinansowanie ww. zadania.

Załączniki

1. Informacja o posiadanych odpadach 

Drukuj