Informacja o segregacji

Wójt Gminy  Trzcianne informuje, iż w związku ze zmianą ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2010) od dnia 1 stycznia 2020 r. zostanie wprowadzony obowiązek segregacji odpadów komunalnych.

W związku z powyższym, właściciele nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Trzcianne którzy jeszcze nie segregują odpadów powinni złożyć w tutejszym Urzędzie, deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami z uwzględnieniem segregacji odpadów.

Brak segregacji odpadów lub stwierdzenie nieprawidłowości w jej prowadzeniu skutkować będą odebraniem odpadów jako zmieszanych i podwyższeniem opłaty za miesiące, w których nie dopełniono obowiązku.

Od 1 stycznia 2020r. opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać na rachunek Urzędu Gminy Trzcianne, Bank Spółdzielczy Mońki Oddział Trzcianne nr 41 8085 0005 0390 0286 2000 0090.

Zgodnie z Uchwałą Nr XI/63/19 Rady Gminy Trzcianne z dnia 26 listopada 2019 w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty (Dz. Urz. Woj. Podl. 2019 poz. 5662) od 1 stycznia 2020 r. stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które są zbierane w sposób selektywny wynosi 22,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca.

Jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny stosuje się podwyższoną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 45,00 zł od jednego mieszkańca za każdy miesiąc niewypełniania obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.

Zwalnia się właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, którzy zagospodarowują bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostownikach przydomowych w wysokości 1,00 zł od jednego mieszkańca.

 

Drukuj