Informacja z otwarcia ofert

Trzcianne, dn. 14.11.2019

 

Gmina Trzcianne

ul.Wojska Polskiego 10

19-104 Trzcianne, woj. podlaskie,

tel. (85) 738-50-56, faks (85) 738-50-56

e-mail: trzcianne@trzcianne.pl

strona internetowa: www.trzcianne.pl,

NIP 5461321354 REGON 450669795

 

Fn.271.2.2019

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

            Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1843 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że w dniu 14 listopada 2019r. o godzinie 10.05 w Urzędzie Gminy Trzcianne odbyło się otwarcie ofert złożonych w prowadzonym postępowaniu na „Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych znajdujących się w granicach administracyjnych Gminy Trzcianne”.

           

Zamawiający na sfinansowanie w/w zadania zamierza przeznaczyć kwotę w wysokości 260 000,00 zł brutto. (słownie: dwieście sześćdziesiąt tysięcy złotych)  

           

Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1843 z późn. zm.) zamawiający może zwiększyć kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia do ceny najkorzystniejszej oferty.

W niniejszym postępowaniu wpłynęły następujące oferty:

Lp. Nazwa i adres firmy Okres realizacji zadania Cena brutto oferty Termin płatności
1. BIOM Sp. z o.o. Dolistowo Stare I 144, 19-124 Jaświły 01.01.2020r. -31.12.2020r. 373 599,00zł 30 dni od dnia wystawienia faktury
2. MPO Sp. z o.o. ul. 42 Pułku Piechoty 48, 15-950 Białystok 01.01.2020r. -31.12.2020r. 372 640,00zł 30 dni od dnia wystawienia faktury

 

 

Drukuj