KONKURS NA WYPIEK TRADYCYJNEGO BOCHENKA CHLEBA

 

ORGANIZATORZY: Gminny Ośrodek Kultury w Goniądzu.
MIEJSCE KONKURSU: Dożynki Gminne, Targi Biebrzańskie, Miejski Ośrodek Rekreacji
i Wypoczynku w Goniądzu, ul. Demokratyczna 10.
TERMIN KONKURSU: niedziela, 14.08.2022 r.
CELE KONKURSU:
Celem konkursu jest kultywowanie zwyczajów wypieku chleba metodami tradycyjnymi
i przekazywanie ich młodemu pokoleniu oraz wymiana doświadczeń kulinarnych gospodyń
z Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Biebrzańskiego Parku Narodowego.
UCZESTNICTWO:
1. Każde KGW z gmin leżących na terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego, tj.: Bargłów Kościelny, Dąbrowa Białostocka, Goniądz, Grajewo, Jaświły, Jedwabne, Lipsk, Nowy Dwór, Radziłów, Rajgród, Suchowola, Sztabin, Trzcianne, Wizna może zgłosić do konkursu nie więcej niż jeden tradycyjnie i własnoręcznie upieczony chleb.
2. Wykonawcą chleba może być: Koło Gospodyń Wiejskich lub osoba indywidualna należąca do Koła Gospodyń Wiejskich z gmin wymienionych w pkt. 1.

3. Uczestnicy zobowiązują się do pokrycia kosztów zakupu składników potrzebnych do przygotowania wypieku.
3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zgłoszenie wypieku do konkursu do dnia
12.08.2022 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Goniądzu ul. Stary Rynek 23, 19-110 Goniądz lub mailowo na adres gok@goniadz.pl poprzez złożenie lub wysłanie ,,Karty zgłoszenia”
stanowiącej załącznik do niniejszego regulaminu.
4. Uczestnicy konkursu zobowiązani są dostarczyć wypiek w dniu 14.08.2022 r. na teren Dożynek Gminnych i Targów Biebrzańskich (scena na plaży miejskiej przy ul. Demokratycznej 10 w Goniądzu) do godziny 11:00.

5. Wyniki konkursu zostaną podane do wiadomości publicznej ze sceny około godz. 13.40
KOMISJA KONKURSOWA:
1. Oceny wypieków dokona Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora.
2. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
3. Komisja Konkursowa sporządzi protokół z oceny chleba wraz z uzasadnieniem.
KRYTERIA OCENY:
Organizator powołuje komisję konkursową, która będzie oceniać chleby biorąc pod uwagę:
smak, strukturę miąższu w przekroju, spójność, barwę i jakość wypieczenia skórki, wygląd.
NAGRODY:
Organizator przyzna nagrody rzeczowe za I, II i III miejsce oraz wręczy dyplomy za udział.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH:
Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane wyłącznie do celów związanych
z organizowaniem i promocją konkursu przy zachowaniu zasad określonych w ustawie
o ochronie danych osobowych.
UWAGI KOŃCOWE:
1. Biorący udział w konkursie potwierdzają, że wyrażają zgodę na zasady Konkursu zawarte w niniejszym regulaminie i w pełni je akceptują.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator Konkursu.
3. Więcej informacji na temat Konkursu udziela dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury
w Goniądzu, tel. 502 870 851.
Organizator zapewnia sobie prawo dokonania zmian w regulaminie.

 

Załącznik Nr 1

do Regulaminu konkursu
na wypiek tradycyjnego

bochenka chleba

KARTA ZGŁOSZENIA

do konkursu “Tradycyjny bochenek chleba”

1. Nazwa Koła Gospodyń Wiejskich
……………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Imię i nazwisko oraz dane kontaktowe osoby dokonującej zgłoszenia chleba do konkursu:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Jednocześnie oświadczam, że:
1. Zapoznałam/em się z Regulaminem uczestnictwa w konkursie, akceptuję wszystkie określone w nim warunki i zobowiązuję się do ich przestrzegania.
2. Zgłaszany do konkursu chleb został wytworzony z zachowaniem prawidłowych zasad
i warunków do wytwarzania i przechowywania produktów spożywczych, nie zawiera toksyn ani żadnych innych szkodliwych substancji i spełnia warunki określone w regulaminie.
3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby konkursu zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 922, z późniejszymi zmianami).

4. Wszystkie dane zawarte w karcie zgłoszeniowej są zgodne ze stanem prawnym
i faktycznym. Jestem świadoma/y odpowiedzialności prawnej z tytułu podania danych nieprawdziwych.

 

KONKURS NA WYPIEK TRADYCYJNEGO BOCHENKA CHLEBA

Drukuj