Mam zaufanie do Pani Dyrektor…

Trzcianne 2021.09.30

Wójt Gminy Trzcianne

 

Szanowni Państwo

Mieszkańcy Gminy Trzcianne

 

Mam zaufanie do Pani Barbary Brzostowskiej Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Św. Franciszka w Trzciannem, która na bieżąco informuje o swoich zamiarach i decyzjach dotyczących Szkoły, przede wszystkim sytuacji uczniów, rodziców i nauczycieli. W czasie spotkań w Urzędzie Gminy i Szkole rozmawiamy o wszystkich sprawach i problemach dotyczących całej społeczności szkolnej. Działania Pani Dyrektor, które przepełnione są troską o dobro uczniów i ich rodziców , szanuję i akceptuję. Wyrazem akceptacji i zaangażowania Pani Dyrektor była wystawiona przez Podlaskiego Kuratora Oświaty po uzgodnieniu z Wójtem Gminy Trzcianne

Ocena pracy – bardzo dobra. W karcie oceny pracy czytamy cytuję :

Na podstawie art. 6a ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. 2019 r. poz. 2215 ze zm.), zgodnie z § 7 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze, szczegółowego zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz szczegółowego trybu postępowania odwoławczego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1625) ustalam Pani ocenę pracy: ocena bardzo dobra

Uzasadnienie oceny pracy

Pani dyrektor Barbara Brzostowska jest nauczycielem dyplomowanym z 21-letnim stażem pracy. Funkcję dyrektora Szkoły Podstawowej im. Św. Franciszka w Trzciannem pełni od 1 września 2017 r. W latach 2015-2017 była dyrektorem Zespołu Szkół w Trzciannem.

Pani dyrektor stara się rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym stanowiskiem, troszcząc się o różne aspekty funkcjonowania szkoły. Co roku opracowuje arkusz organizacji oraz jego aneksy, przestrzegając ustalonych terminów i trybu ich opiniowania. Analizuje uwagi zgłaszane w opiniach Podlaskiego Kuratora Oświaty i związków zawodowych. Zalecenia wydane w wyniku ustalonych podczas kontroli nieprawidłowości, związanych z rekrutacją do oddziałów przedszkolnych w szkole, zostały zrealizowane. Dyrektorowi wydano ponadto zalecenia dotyczące przydzielania nauczycielom zajęć zgodnie z posiadanymi przez nich kwalifikacjami, prowadzenia dokumentacji oddziałów przedszkolnych oraz podziału uczniów na grupy w świetlicy szkolnej, zgodnie z postanowieniami statutu szkoły. W szkole, w wyniku przeprowadzonej ewaluacji zewnętrznej, w latach 2017 – 2020 wdrażano program poprawy efektywności wychowania mający na celu zwiększenie poczucia bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego uczniów. Przeprowadzona przez szkołę ewaluacja działań wskazała na poprawę sytuacji tym obszarze. Wyniki badań sugerują jednak zasadność kontynuowania wypracowanych metod i sposobów postępowania w celu ustawicznego dążenia do poprawy jakości pracy szkoły w obszarze wychowania oraz poczucia bezpieczeństwa wśród uczniów. Analiza wyników egzaminu ósmoklasisty w latach 2018-2020 wskazuje, iż uczniowie słabo poradzili sobie z tą formą weryfikacji wiedzy i umiejętności, uzyskując niskie i bardzo niskie wyniki (język polski – 2 stanin, matematyka – 4 stanin, j. angielski – 3 stanin).

Wobec pojawiających się zastrzeżeń, kierowanych przez rodziców do organów nadzoru, pani dyrektor udziela merytorycznych wyjaśnień oraz dokonuje niezbędnych ustaleń w celu wyjaśnienia zaistniałych sytuacji lub podjęcia działań mających na celu usunięcie nieprawidłowości.

Dyrektor współpracując z organami szkoły, przestrzega ich kompetencji, stwarza warunki do działalności na rzecz szkoły. Jako przewodnicząca rady pedagogicznej prawidłowo planuje, organizuje i dokumentuje jej pracę, realizuje zadania zgodnie z podjętymi uchwałami.

Szkoła zapewnia uczniom zalecane warunki i sposoby realizacji podstaw programowych oraz dostęp do nowoczesnych środków dydaktycznych. Budynek i teren wokół szkoły są zadbane. Dyrektor dokłada wszelkiej staranności, aby zapewnić uczniom i pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy i nauki. Dokonuje niezbędnych przeglądów i remontów obiektów i pomieszczeń szkolnych. Wspólnie z nauczycielami i pracownikami przygotowała i organizuje pracę szkoły w czasie podwyższonego rygoru sanitarnego, zgodnie z obowiązującymi wytycznymi.

Sale dydaktyczne wyposażone są w nowoczesny sprzęt multimedialny, który jest wykorzystywany przez nauczycieli w procesie dydaktycznym. Ponadto szkoła jest systematycznie doposażana w niezbędne pomoce dydaktyczne, zabawki, gry edukacyjne, sprzęt audiowizualny, nowości wydawnicze. Uczniowie mają możliwość pozostawiania przyborów szkolnych w salach lekcyjnych lub w indywidualnych szafkach znajdujących się na korytarzach szkolnych i w szatni. Uczniowie korzystają z wielofunkcyjnego boiska sportowego oraz placu zabaw utworzonego w ramach projektu POKL „Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej”. Mając na względzie potrzeby szkoły dotyczące różnych aspektów jej funkcjonowania, w tym również wyposażenia, dyrektor zgłasza szkołę do udziału w programach rządowych np.: „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”, „Książki naszych marzeń”, ,,Aktywna tablica”, „Posiłek w szkole i w domu” moduł 3.

Szkoła organizuje dożywianie uczniów w stołówce szkolnej oraz zajęcia świetlicowe skierowane do uczniów klas I-VIII. Ustalony harmonogram przyjazdów i odjazdów autobusów szkolnych jest dostosowany do potrzeb uczniów i ich rodziców.

Pani Barbara Brzostowska dba o całokształt pracy szkoły w zakresie realizacji zadań dydaktycznych i opiekuńczo – wychowawczych. Prowadzone są diagnozy przedmiotowe i sprawdziany diagnozujące, analizowane są wyniki egzaminów po szkole podstawowej. Pani dyrektor dba o prawidłową organizację kształcenia specjalnego oraz realizację zajęć specjalistycznych wynikających z zaleceń zawartych w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego oraz potrzeb określonych w indywidualnych programach edukacyjno – terapeutycznych. Ponadto uczniowie z trudnościami w nauce mają możliwość uczestniczenia, w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej, w zajęciach dodatkowych zgodnie z zaleceniami zawartymi w opiniach poradni psychologiczno – pedagogicznej oraz wnioskami nauczycieli i rodziców. Uczniowie objęci są pomocą w formie zajęć rewalidacyjnych, zajęć korekcyjno – kompensacyjnych, dydaktyczno – wyrównawczych, logopedycznych, zajęć z psychologiem oraz konsultacji z pedagogiem. Nauczyciele dostosowują wymagania edukacyjne do potrzeb psychofizycznych uczniów. Nauczyciele i specjaliści udzielają wsparcia rodzicom w formie porad i konsultacji, podczas spotkań indywidualnych. Uczniowie rozwijają swoje zainteresowania między innymi w ramach koła matematycznego, biologicznego, szachowego, czytelniczego. Ponadto nauczyciele przygotowują uczniów do udziału w różnorodnych konkursach, w których zdobywają oni liczne nagrody. W latach 2019-2021 szkole realizowana jest innowacja metodyczna prowadzona przez nauczyciela „Zeszyt OK w edukacji wczesnoszkolnej”.

Pani Barbara Brzostowska opracowuje na każdy rok szkolny plan nadzoru pedagogicznego. Przeprowadza ewaluację wewnętrzną, kontroluje przestrzeganie przez nauczycieli przepisów prawa, obserwuje zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze zgodnie z opracowanym planem, monitoruje w różnych obszarach pracę szkoły. Ustala z nauczycielami zasady realizowania nauczania w okresie czasowego zawieszenia zajęć stacjonarnych w szkole, aktualizuje szkolne procedury i regulaminy związane z wprowadzeniem metod i technik kształcenia na odległość, a także zajęć realizowanych stacjonarnie na terenie szkoły w zaostrzonym rygorze sanitarnym. Wspiera nauczycieli w codziennej pracy poprzez wspólne planowanie działań, rozwiązywanie problemów dydaktyczno – wychowawczych, umożliwianie wymiany doświadczeń, organizuje szkolenia rady pedagogicznej. Ponadto stwarza nauczycielom możliwości pogłębiania wiedzy i doskonalenia umiejętności w zakresie dydaktyki i wychowania w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli. Motywuje do zdobywania nowych kwalifikacji w ramach studiów podyplomowych, zgodnie z potrzebami szkoły, do uczestnictwa kursach, szkoleniach i warsztatach. Nauczyciele, w celu podnoszenia jakości działalności szkoły, systematycznie doskonalą swój warsztat pracy, biorąc udział w różnych formach zewnętrznego i wewnętrznego doskonalenia zawodowego. Jako dyrektor, pani Barbara Brzostowska monitoruje uzyskiwanie przez nauczycieli kolejnych stopni awansu zawodowego, obejmuje opieką nauczycieli podejmujących pracę w zawodzie. Ponadto nauczyciele mają możliwość uzyskania pomocy ze strony pani dyrektor podczas realizacji działań zaplanowanych w planie rozwoju zawodowego oraz przygotowania dokumentacji związanej z realizowaną procedurą awansu zawodowego. Dwa razy w roku szkolnym dyrektor przedstawia radzie pedagogicznej ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły. Rada pedagogiczna co roku, podejmuje uchwały w sprawie sposobów wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego.

Jako dyrektor szkoły nagradza nauczycieli za osiągnięcia w pracy dydaktyczno – wychowawczej i opiekuńczej. Występowała również z wnioskiem o przyznanie takich nagród nauczycielom do Podlaskiego Kuratora Oświaty.

Jednocześnie pani Barbara Brzostowska ustawicznie dąży do własnego rozwoju poprzez udział w licznych formach doskonalenia zawodowego, podnosząc poziom wiedzy i umiejętności z zakresu organizowania działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej w szkole, jak również w obszarze nadzoru pedagogicznego i zarządzania. Ukończyła między innymi: studia podyplomowe w zakresie terapii pedagogicznej oraz w zakresie pedagogiki specjalnej – rewalidacja (2018 r.), kurs „Trening umiejętności społecznych” (2020 r.), systematycznie uczestniczy w naradach organizowanych przez Kuratorium Oświaty w Białymstoku, szkoleniach OKE w Łomży dotyczących zasad przeprowadzania egzaminów. Zdobytą wiedzą dzieli się z nauczycielami oraz wykorzystuje w bieżącej pracy.

W roku szkolnym 2017/2018 pani dyrektor prowadziła w szkole zajęcia z doradztwa zawodowego dla uczniów klas VII. Obecnie zadania dydaktyczne realizuje na stanowisku pedagoga szkolnego. Współpracuje z nauczycielami podczas sporządzania wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, dostosowywania wymagań edukacyjnych, opracowania i modyfikacji indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych, uczestniczy w spotkaniach z rodzicami. Podczas zajęć z uczniami stosuje różne metody aktywizujące i formy pracy z uczniami oraz wykorzystuje narzędzia multimedialne uatrakcyjniające zajęcia, zachęca i motywuje uczniów do aktywnego udziału w tych zajęciach. Podejmuje też działania zapobiegające niepowodzeniom edukacyjnym uczniów. Współpracuje w tym celu z poradnią psychologiczno – pedagogiczną, nauczycielami, rodzicami.

Szkoła corocznie prowadzi diagnozę czynników chroniących i czynników ryzyka oraz realizuje szereg działań wynikających z założeń programu wychowawczo – profilaktycznego, opracowuje i w razie potrzeby stosuje, procedury dotyczące sposobów postępowania w sytuacjach zagrożeń. Dyrektor wraz z radą pedagogiczną dokonuje oceny skuteczności podejmowanych działań wychowawczych i profilaktycznych. W szkole zostały zapewnione warunki do jego wdrażania m.in. poprzez realizację zajęć wychowawczych, spotkań ze szkolnym psychologiem, współpracę z instytucjami, organizację akcji, wycieczek czy uroczystości szkolnych i środowiskowych, kształcących postawy patriotyzmu, asertywności, empatii, szacunku, tolerancji. Organizowane są obchody Dnia Ziemi, akcja Sprzątanie Świata, akcja Pola Nadziei. Wnioski wynikające z realizacji programu są wykorzystywane do modyfikacji i planowania kolejnych działań. W szkole prowadzone są również liczne działania prozdrowotne. Od lat realizowane są programy, m.in.: „Owoce i warzywa w szkole”, „Szklanka mleka”, „Bieg po zdrowie”, „Trzymaj formę”, „Śniadanie daje moc”, „Zdrowo żyjemy”, „Zdrowo jem, więc wiem”, „5 porcji zdrowia w szkole”, „Czyste powietrze wokół nas”. Prowadzona jest współpraca z lekarzem stomatologiem, z pielęgniarką szkolną i lekarzem sprawującymi opiekę medyczną. Uczniowie biorą udział w licznych zawodach sportowych osiągając wiele sukcesów (np. I miejsce w skoku w dal w halowych Mistrzostwach Polski w 2019 r.).

Dbając na co dzień o dobry wizerunek szkoły, pani dyrektor prowadzi aktywną współpracę ze środowiskiem lokalnym. Współpracuje z Kuratorium Oświaty w Białymstoku, organem prowadzącym, policją, sądem, strażą pożarną, Biebrzańskim Parkiem Narodowym, Gminnym Ośrodkiem Kultury w Trzciannem, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Trzciannem, Biblioteką Publiczną w Trzciannem, Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Mońkach i wieloma innymi. Szkoła od lat organizuje Powiatowy Konkurs Wiedzy Historycznej „Historyczne kwartety”. W organizowanych z tej okazji uroczystości wręczenia nagród laureatom, przy dużym zaangażowaniu dyrektora szkoły, uczestniczą znakomici goście, posłowie, senatorowie, przedstawiciele władz lokalnych i instytucji współpracujących.

Dużą wagę pani dyrektor przykłada do aktywnej współpracy z rodzicami uczniów, kładąc nacisk na współpracę z Radą Rodziców w obszarze działań wychowawczych i organizacyjnych. Rodzice chętnie włączają się w życie szkoły poprzez między innymi organizację i udział w licznych imprezach szkolnych czy klasowych, wspierają szkołę również w codziennej pracy, między innymi w tworzeniu narzędzi do nauczania zdalnego na platformie TEAMS.

W szkole funkcjonuje Samorząd Uczniowski i Mały Samorząd Uczniowski. Aktywnie działa Wolontariat. Ciekawe pomysły uczniów są wdrażane w życie szkoły, między innymi współorganizowanie imprez i uroczystości szkolnych, wycieczki np. Śladami Niepodległości, organizowane są często przedsięwzięcia charytatywne np. „Świąteczna zbiórka żywności”, „Podziel się posiłkiem”. Pani dyrektor jest otwarta na potrzeby uczniów, w tym na potrzeby uczniów niepełnosprawnych. W szkole cyklicznie organizowany jest Dzień Godności.

Organ prowadzący dokonując wyróżniającej oceny cząstkowej podkreślił sumienne wywiązywanie się przez panią dyrektor ze swoich obowiązków, prawidłowe gospodarowanie powierzonym mieniem, przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych podczas dysponowania środkami finansowymi szkoły. Pani dyrektor Brzostowska zabiega także o pozyskiwanie dochodów własnych szkoły (np. poprzez wynajem pomieszczeń) oraz ze źródeł zewnętrznych, w tym między innymi poprzez przystępowanie do licznych programów rządowych. Podkreślono, iż mimo różnych trudności pani dyrektor dba o przyjazną i życzliwą atmosferę w miejscu pracy. Szkoła jest miejscem różnego rodzaju wydarzeń lokalnych, w tym na przykład Dni Trzciannego, w przygotowaniu których aktywny udział bierze dyrektor i pracownicy szkoły.

Związki zawodowe oraz rada pedagogiczna wyraziły pozytywne opinie o pracy pani Barbary Brzostowskiej na stanowisku dyrektora Szkoły Podstawowej im. Św. Franciszka w Trzciannem. Podkreślono jej zaangażowanie w rozwój szkoły, duży wkład pracy w zapewnienie uczniom warunków do wszechstronnego rozwoju oraz podniesienie bezpieczeństwa a także kierowanie się w działaniach przede wszystkim dobrem ucznia. Jako dyrektor szkoły koordynuje pracę rady pedagogicznej oraz dba o prowadzenie niezbędnej dokumentacji. Przestrzega prawa i egzekwuje przestrzeganie go przez radę pedagogiczną. Dzięki staraniom pani dyrektor, widoczna jest poprawa warunków nauki i pracy uczniów, nauczycieli oraz pracowników szkoły. Uczniowie mają możliwość uczestniczenia w różnego rodzaju zajęciach dodatkowych, rozwijających zainteresowania i sprzyjających rozwojowi. Podkreślono stałe dążenie dyrektora do poprawy jakości pracy szkoły w różnych jej obszarach. Związek ZNP nie przedstawił opinii dotyczącej pracy pani Barbary Brzostowskiej na stanowisku dyrektora Szkoły Podstawowej im. Św. Franciszka w Trzciannem”.

Ocena została podpisana przez mgr Barbarę Buraczewską – Wicekuratora Oświaty wz. Podlaskiego Kuratora Oświaty w dniu 9 marca 2021roku.

W piśmie skierowanym do Wójta , Kuratorium Oświaty w Białymstoku i Przewodniczącego Rady Gminy podpisani rodzice i nierodzice zawierają szkalujące poglądy i oceny dotyczące Pani Dyrektor. Pismo to traktuję jako nagonkę na moją osobę jako Wójta i na Panią Dyrektor. Niestety wszystkim niechętnie nastawionym nie można wszystkiego dopasować. Jak zrobi się jedno to znajdą coś innego , aby robić zadre.

Autorom pisma nie chodzi o dobro dziecka , ale o destabilizację pracy Szkoły Podstawowej. Nagonka w postaci pisania skarg na Panią Dyrektor, która rozpoczęła się przed konkursem na Dyrektora Szkoły trwa nadal. Intencje autorów oceniam w sposób następujący: odwołajmy Panią Dyrektor a później będzie anarchia. Wtedy sami zaproponujemy dyrektora. Nie chcę snuć dalej rozważań , ale z tekstu pisma jasno wynika , że w znacznej części jego autorami są nauczyciele niechętni Pani Dyrektor, którzy w przeszłości zajmowali stanowiska kierownicze, mówiąc krótko konkurencja.

Pani Dyrektor w okresie pandemii Covid-19 bardzo dobrze zorganizowała pracę w szkole, zachowując reżim sanitarny zorganizowała pracę zdalną uczniów i nauczycieli w stopniu zadowalającym. Oceny zawarte w piśmie szkalującym wynikają z nieznajomości uwarunkowań tematu i uprzedzeń wobec Pani Dyrektor. Z powodu pandemii nastąpiło ograniczenie bezpośredniego kontaktu rodziców ze szkołą.

Zgodnie z art. 57 ustawy Prawo Oświatowe organ prowadzący szkołę sprawuje nadzór nad jej działalnością w zakresie spraw finansowych i administracyjnych i wszystkie kwestie wynikające z tego nadzoru są załatwiane na bieżąco. Np. tzw. Łączenia klas to organ prowadzący zatwierdza arkusz organizacyjny szkoły po wcześniejszym uzgodnieniu z Dyrektorem Szkoły i zaopiniowaniu przez Kuratora Oświaty. Wszystkie kwestie związane z liczebnością uczniów w klasie są ustalane zgodnie z obowiązującym prawem.

Zgodnie z art.58 Ustawy Prawo Oświatowe organy nadzoru mogą wkraczać wyłącznie w zakresie i na zasadach określonych w ustawie.

Podniesione w skardze kwestie pedagogiczne podlegają nadzorowi i ocenie Podlaskiego Kuratora Oświaty w ramach swoich kompetencji wynikających z ustawy Prawo Oświatowe. Jak wynika z treści pisma skarga została przekazana Kuratorowi Oświaty do wiadomości.

Treść oceny pracy Pani Dyrektor Brzostowskiej odpowiada na wiele kwestii podniesionych w skardze.

Z pozyskanych informacji w Szkole wynika , że nowi nauczyciele i pozostali pracownicy są zatrudnieni na miejsce tych, którzy z własnej woli nie pracują w szkole. Nikt nie został zwolniony z pracy z woli Pani Dyrektor.

Znalezienie nowych nauczycieli poszczególnych kwalifikacji jest bardzo trudne lub wręcz niemożliwe. Np. problem przedmiotu fizyki na 4 godziny lekcyjne na tydzień w arkuszu ale nie ma w ogóle chętnych. Pani Dyrektor udało się pozyskać nauczyciela, który przyjeżdża na te 4 godziny z Białegostoku. Wszystkie wolne stanowiska nauczycielskie są zgłaszane do Kuratorium w Białymstoku. Chcę podkreślić że wszyscy pracownicy pedagogiczni i niepedagogiczni są zatrudniani zgodnie z wymaganiami i kompetencjami określonymi przepisami prawa. W szkole nie pracują członkowie mojej jako Wójta rodziny co miało miejsce za czasów poprzedniego Wójta.

Powiatowy konkurs wiedzy historycznej został wprowadzony przez Panią Dyrektor Brzostowską. Wcześniej go nie było. Odbyły się 3 edycje , czwarta w roku 2020 była przygotowana ale nie mogła się odbyć z powodu pandemii i pracy zdalnej szkoły, podobnie w roku 2021. Jeżeli warunki pozwolą konkurs odbędzie się wiosną 2022 roku.

Rzeczywiście miało miejsce zdarzenie polegające na tym ,że kilkuletnie dziecko uciekło nauczycielce w czasie lekcji do domu. Sprawa jest wyjaśniana , ale nie jest to wina Pani Dyrektor , która nie sprawuje bezpośredniego nadzoru w klasach i w czasie tego zdarzenia wykonywała obowiązki dyrektora.

Zostanie zaktualizowana strona internetowa ,na której zostaną umieszczone nowe dokumenty dotyczące działalności szkoły, np. regulamin stołówki został zamieszczony na stronie w dniu 31.08.2021r.

Treść pisma szkalującego jest nieobiektywna i zawiera niesprawiedliwe oceny. Podkreśla się w nim same niedoskonałości nie zauważając ciężkiej pracy Pani Dyrektor o której mowa m.in. w w/w cytowanej ocenie pracy Pani Dyrektor Barbary Brzostowskiej. Pismo zostało zmanipulowane , po prostu większość nie czytała pisma , a podpisała na liście. Wiele osób podpisało , które nie ma dzieci uczących się w szkole podstawowej w Trzciannem. Podpisali też rodzice dzieci , nowych przedszkolaków, którzy na dzień zbierania podpisów, zaczęli uczęszczać do szkoły od dwóch dni. Można postawić retoryczne pytanie : Co ci rodzice mogą wiedzieć o szkole , chyba tylko same plotki rozsiewane przez „przyjaciół” Pani Dyrektor i Wójta.

Chcę szczególnie podkreślić , że Pani Dyrektor znajduje czas dla każdego rodzica, jeżeli tylko ma jakiś problem związany z dzieckiem uczęszczającym do szkoły. Nigdy nikomu nie odmówiła spotkania bądź rozmowy w tej sprawie.

Informacyjnie chciałbym dodać , że Dyrektor Szkoły korzysta z ochrony prawnej przed dowolnym i arbitralnym odwołaniem ze stanowiska. Zgodnie z najnowszym Wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego siedziba we Wrocławiu z dnia 10 sierpnia 2021r. IV SA/Wr 468/20 cytuję „Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 1 § 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2167 ze zm.) sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości przez kontrolę działalności administracji publicznej. Kontrola ta sprawowana jest pod względem zgodności z prawem, jeżeli ustawy nie stanowią inaczej.

Podstawę odwołania skarżącej ze stanowiska dyrektora szkoły stanowił art. 66 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo oświatowe, zgodnie z którym organ, który powierzył nauczycielowi stanowisko kierownicze w szkole lub placówce, w przypadkach szczególnie uzasadnionych, po zasięgnięciu opinii kuratora oświaty (…), może odwołać nauczyciela ze stanowiska kierowniczego w czasie roku szkolnego bez wypowiedzenia.

Powołany przepis nie precyzuje pojęcia “przypadku szczególnie uzasadnionego” i w każdym przypadku obowiązkiem organu prowadzącego jest dokonanie oceny, czy działanie bądź zaniechanie dyrektora uniemożliwia jego pozostawanie na stanowisku.

Użyte przez ustawodawcę w art. 66 ust. 1 pkt 2 ustawy pojęcie “przypadki szczególnie uzasadnione” jest pojęciem ogólnym, niedookreślonym, lecz analiza powyższego przepisu pozwala na stwierdzenie, że odwołanie w trybie natychmiastowym na podstawie tego przepisu nie może nastąpić z przyczyn wymienionych w pkt 1 lit. b tego artykułu, tj. w przypadku negatywnej oceny pracy lub negatywnej oceny wykonywania zadań w zakresie działalności finansowej i administracyjnej. Muszą to być inne, “szczególnie uzasadnione przypadki”, których ustawa nie wskazuje.

W orzecznictwie sądowoadministracyjnym podkreśla się, że skoro przepis ten wprowadza nadzwyczajny tryb odwołania osoby, której powierzono stanowisko kierownicze w szkole – powinien być interpretowany ściśle. Artykuł 66 ust. 1 pkt 2 ustawy stanowi wyjątek od zasady stabilności zatrudnienia, a zatem jego wykładnia rozszerzająca jest niedopuszczalna. “Przypadki szczególnie uzasadnione” są ujmowane wąsko jako sytuacje, w których doszło do rażących uchybień niepozwalających na dalsze zajmowanie stanowiska, zatem prowadzących do konieczności natychmiastowego odsunięcia osoby pełniącej funkcję kierowniczą w szkole lub placówce oświatowej od pracy na tym stanowisku w trakcie roku szkolnego. Dotyczą sytuacji drastycznych, rażąco sprzecznych z celami powołania na stanowisko, a więc innych od tych, dla których przewidziany jest “normalny” tryb odwołania ze stanowiska z końcem roku szkolnego (por. wyroki NSA z dnia 7 maja 2015 r., sygn. akt I OSK 2987/14, z dnia 6 sierpnia 2015 r., sygn. akt I OSK 901/15 oraz wyrok z dnia 25 listopada 2015 r., I OSK 1942/15, CBOSA).

Przepis ten znajduje zastosowanie w sytuacjach zupełnie wyjątkowych, nadzwyczajnych, kiedy organ odwołujący uzna, że dalsze kierowanie szkołą stanowi istotne zagrożenie dla osiągnięcia jej celów lub z innych, obiektywnie ważnych względów jest nie do przyjęcia. Omawiana przesłanka dotyczy sytuacji, w których nie jest możliwe pełnienie przez nauczyciela funkcji kierowniczej, a konieczność natychmiastowego przerwania jego czynności zachodzi ze względu na zagrożenie interesu publicznego, bowiem naruszenie prawa przez dyrektora (wicedyrektora) jest na tyle istotne, że nie pozwala na dalsze wykonywanie obowiązków przez daną osobę, a stwierdzone w jego pracy uchybienia mogą prowadzić do destabilizacji funkcjonowania szkoły. Chodzi tu o działanie lub zaniechanie nauczyciela, które powoduje destabilizację w realizacji funkcji dydaktycznej, wychowawczej i oświatowej szkoły, a dalsze zajmowanie stanowiska godzi w interes szkoły. Celem odwołania jest położenie kresu sytuacji drastycznie szkodzącej dobru kierowanej jednostki i jej uczniów. Okoliczności uzasadniające odwołanie ze stanowiska na podstawie art. 66 ust. 1 pkt 2 nie muszą być zawinione przez nauczyciela; wystarczy, że zachodzi obiektywna przyczyna całkowitego braku możliwości dalszego sprawowania funkcji kierowniczej.

Szczególnie uzasadnione przypadki to takie, które powodują, że nie można czekać z odwołaniem nauczyciela ze stanowiska kierowniczego, lecz decyzja o pozbawieniu nauczyciela funkcji kierowniczej musi być podjęta natychmiast. Tym samym odwołanie w szczególnie uzasadnionym przypadku powinno być natychmiastowe lub niezwłoczne w stosunku do zdarzeń, okoliczności je uzasadniających. Chodzi o takie zachowania, w wyniku których nie ulega wątpliwości, że dyrektor (wicedyrektor) utracił zdolność wykonywania powierzonej mu funkcji z przyczyn etycznych lub rażącej niekompetencji w realizacji spoczywających na nim obowiązków. Warto przykładowo wskazać, że w orzecznictwie za przyczyny “szczególnie uzasadnione” uznano np. błędy organizacyjne, które postawiły placówkę w stan zagrożenia likwidacją (por. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 17 czerwca 2014 r., sygn. akt IV SA/Gl 970/13), notoryczne nieregulowanie zobowiązań finansowych szkoły (por. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 10 maja 2006 r., sygn. akt II SA/Rz 624/05), długotrwałą chorobę uniemożliwiającą wykonywanie funkcji kierowniczej, która negatywnie wpływa na szkołę powodując jej dezorganizację (por. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 4 października 2017 r., sygn. I OSK 365/17). Wskazuje się również, że przypadek szczególny mogą stanowić:

1) zdarzenia (działanie lub zaniechanie) o charakterze zupełnie wyjątkowym, nadzwyczajnym (wykraczającym poza działanie rutynowe, codzienne),

 

2) mające charakter niedopełnienia obowiązków lub naruszenia uprawnień określonych prawem, przez nauczyciela – dyrektora szkoły,

3) stwierdzone uchybienia są tego rodzaju, że powodują destabilizację w realizacji funkcji (dydaktycznej, wychowawczej i oświatowej) szkoły i dlatego konieczne jest natychmiastowe zaprzestanie wykonywania funkcji dyrektora, albowiem dalsze zajmowanie stanowiska dyrektora godzi w interes szkoły jako interes publiczny (por. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 26 kwietnia 2012 r., sygn. akt II SA/Bk 924/11, Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych).

Ustawodawca w art. 66 ust. 1 pkt 2 ustawy posłużył się słowem “może”, co oznacza, że odwołanie ze stanowiska jest fakultatywne i oparte na uznaniu, które nie może być dowolne i nieuzasadnione. Uznanie nie oznacza dowolności – organ ograniczony jest koniecznością wykazania przesłanek uzasadniających odwołanie, a przepis ma charakter gwarancyjny i jego celem jest zapewnienie stabilności zatrudnienia i wyłączenie możliwości odwołania dyrektora z błahych powodów. Proces odwołania dyrektora powinien zatem przebiegać w dwóch etapach. Pierwszym etapem winno być sformułowanie przyczyn odwołania, a kolejnym ustalenie, czy przyczyny te wyczerpują znamiona szczególnie uzasadnionego przypadku. Zarządzenie o odwołaniu nauczyciela ze stanowiska kierowniczego wymaga przy tym starannego uzasadnienia stanowiska zajętego przez organ, gdyż ustalenie znaczenia pojęcia “w przypadkach szczególnie uzasadnionych” nie może być podejmowane w sposób abstrakcyjny, lecz powinno uwzględniać okoliczności faktyczne, będące podstawą wydania aktu.

Odwołanie nie może mieć charakteru dowolnego lub arbitralnego, lecz powinno być dokładnie i szczegółowo uargumentowane w uzasadnieniu tego aktu. Obowiązkiem organu jest dokładne wskazanie przyczyn odwołania dyrektora w tym trybie i wyczerpujące uzasadnienie trafności takiego rozstrzygnięcia, bowiem określony ustawą tryb obsadzania stanowiska dyrektora świadczy o woli ustawodawcy zapewnienia cech trwałości stosunkowi pracy na tym stanowisku.”(….). „ Należy podkreślić, że tryb z art. 66 ust. 1 pkt 2 ustawy nie służy usunięciu z funkcji kierowniczej nauczyciela, który wyraża odmienne niż organ prowadzący stanowisko w kwestii koncepcji organizacji i działania szkoły. Odwołanie w trybie natychmiastowym na podstawie tego przepisu nie może nastąpić z przyczyn wymienionych w pkt 1 lit. b tego artykułu, tj. w przypadku negatywnej oceny pracy lub negatywnej oceny wykonywania zadań w zakresie działalności finansowej i administracyjnej. Również niewłaściwie układająca się współpraca organu prowadzącego z dyrektorem nie może stanowić przesłanki do odwołania dyrektora ze stanowiska w trybie art. 66 ust. 1 pkt 2 ustawy, tj. w czasie roku szkolnego bez wypowiedzenia” koniec cytatu.

Reasumując nie może być mowy o żadnym odwoływaniu Pani Dyrektor. Zapraszam wszystkich rodziców do współpracy z Panią Dyrektor i z Wójtem dla dobra dzieci uczących się w Szkole Podstawowej im. Św. Franciszka w Trzciannem.

 

Wójt Gminy Trzcianne

Marek Krzysztof Szydłowski

Drukuj