OGŁOSZENIE O KONKURSIE

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Wójt Gminy Trzcianne ogłasza

konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Św. Franciszka w Trzciannem

Organ prowadzący szkołę: Gmina Trzcianne, ul. Wojska Polskiego 10, 19-104 Trzcianne.

Nazwa i adres szkoły, której dotyczy konkurs: Szkoła Podstawowa im. Św. Franciszka w Trzciannem, ul. 3 Maja 9, 19-104 Trzcianne.

 1. Wskazanie wymagań wobec kandydatów

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2017 r.  poz. 1597 z późn. zm.).

 1. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

(zgodnie z § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1587 z późn. zm.):

 1. a) uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju Szkoły Podstawowej im. Św. Franciszka w Trzciannem,
 2. b) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:

᠆ stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela albo

᠆ stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego, albo

᠆ stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,

 1. c) oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:

᠆ imię (imiona) i nazwisko,

᠆ datę i miejsce urodzenia,

᠆ obywatelstwo,

᠆ miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),

 1. d) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w lit. b: świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia,
 2. e) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,
 3. f) w przypadku cudzoziemca – poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię: – dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2021 r. poz. 672), lub

᠆ dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, na kierunku filologia polska, lub

᠆ dokumentu potwierdzającego prawo do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego języka polskiego,

 1. g) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
 2. h) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
 3. i) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. j) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 289),
 5. k) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 2141 z późn. zm.) – w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r.,
 6. l) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela,
 7. m) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
 8. n) w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego – oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215 z późn. zm.), lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478 z późn. zm.),
 9. o) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych.

Ponadto kandydat powinien załączyć podpisaną klauzulę informacyjną  zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (RODO) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Św. Franciszka w Trzciannem.

Kandydat, który składa również inne dane niż wymagane w Konkursie (np. wizerunek, dane szczególne) powinien załączyć zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb postępowania konkursowego.

III. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i numerem telefonu kontaktowego oraz dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Św. Franciszka w Trzciannem”, w terminie do dnia 6 lipca 2021 r. do godz. 15:30 osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Trzcianne lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Gminy Trzcianne, ul. Wojska Polskiego 10, 19- 104 Trzcianne. Decyduje data wpływu oferty do Urzędu Gminy Trzcianne. Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

 1. Nie dopuszcza się składania ofert w formie elektronicznej.
 2. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Trzcianne. Posiedzenie komisji odbędzie się nie później niż w ciągu 14 dni roboczych od upływu terminu składania ofert przez kandydatów, wskazanego w ogłoszeniu konkursu. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie nie później niż na 7 dni przed terminem posiedzenia.
 3. Na żądanie organu prowadzącego publiczną szkołę kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt 4 lit. d – g, l i m rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1587 z późn. zm.). Ponadto przed przystąpieniem do rozmowy z kandydatem dopuszczonym do postępowania konkursowego komisja konkursowa ma prawo żądać przedstawienia dowodu osobistego kandydata lub innego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość oraz posiadane obywatelstwo.

VII. Klauzula informacyjna i zgoda na przetwarzanie danych osobowych

 

Trzcianne, dnia 2021-06-22

Zastępca Wójta

Krzysztof Piotr Sulima

 

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej : RODO, informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Trzcianne, ul. Wojska Polskiego 10, 19-104 Trzcianne,
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można kontaktować się pod adresem email : iodo@gryfo.com.pl, tel 575 435 897,
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. św. Franciszka w Trzciannem na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c RODO, art. 63 ust. 1 i 10 w związku z art. 29 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082), § 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1587 z późn. zm.).
 4. Pani/Pana dane osobowe w postaci imienia i nazwiska mogą być podane do publicznej wiadomości na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Trzcianne, pozostałe dane osobowe nie będą udostępniane odbiorcom danych za wyjątkiem podmiotów, które są upoważnione na podstawie przepisów prawa, w tym uprawnionym do kontroli poprawności przeprowadzonego postępowania konkursowego; dane mogą być udostępnione innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów świadczą usługi na rzecz Administratora.
 5. Pani/Pana dane będą przetwarzane do czasu zakończenia postępowania konkursowego dotyczącego wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora szkoły. Po zakończeniu postępowania konkursowego przez okres archiwalny przechowywane będą jedynie imię i nazwisko oraz adres kandydata.

Dane osobowe zwycięzcy konkursu przetwarzane będą przez okres trwania zatrudnienia na objętym stanowisku, a po tym okresie przechowywane będą przez okres archiwizacji;

 1. ma Pani/Pan prawo żądać dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania;
 2. ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych;
 3. podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w postępowaniu konkursowym;
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały automatycznemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Trzcianne, dnia 2021-06-22

Zastępca Wójta  

Krzysztof Piotr Sulima

 ……………………

miejscowość, data

………………………………..                                          

Imię i nazwisko                                                         

……………………………………….

adres

 

……………………………………………

(podpis Kandydata)

Zgoda kandydata

Zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a w zw. z art. 7 RODO, a w zakresie danych szczególnych – zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. a RODO wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. św. Franciszka w Trzciannem, prowadzonej przez Wójta Gminy Trzcianne, ul. Wojska Polskiego 10, 19-104 Trzcianne.

Data i podpis ………………………………..

Drukuj