Przypominamy o składaniu deklaracji o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw

Przypominamy o składaniu deklaracji o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw.

Do złożenia deklaracji zobligowany jest każdy właściciel bądź zarządca budynku lub lokalu.

 

Właściciel lub zarządca budynku będzie mógł wysłać deklarację przez internet, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) www.gunb.gov.pl. – jest to najszybszy i najwygodniejszy sposób.

Osoby, które nie mogą skorzystać z tej formy składania deklaracji, mają możliwość złożenia jej w formie papierowej. W Urzędzie Gminy Trzcianne przy ul .Wojska Polskiego 10 w pokoju nr 4 można już składać deklarację dotyczące źródła ciepła i źródeł spalania paliw.

Przepis dotyczy budynków mieszkalnych oraz niemieszkalnych w całej Polsce. Przepisy zakładają 12-miesięczny termin na złożenie deklaracji CEEB dla budynków już istniejących – licząc od 1 lipca, oraz w ciągu 14 dni od uruchomienia nowego źródła ciepła lub spalania paliw dla budynków nowo powstałych.

Deklaracja zawiera:

imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu oraz adres miejsca zamieszkania lub siedziby;

adres nieruchomości, w obrębie której eksploatowane jest źródło ciepła lub źródło spalania paliw

numer telefonu właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu, o ile posiada;

adres poczty elektronicznej właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu, o ile posiada;

informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw, oraz o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach.

 

Za brak złożenia deklaracji będzie grozić grzywna, która jest wymierzona na zasadach ogólnych kodeksu wykroczeń.

Drukuj