Puchar Gmin

Regulamin udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa Podlaskiego jednostkom samorządu terytorialnego na realizację zadań istotnych dla gmin
pn. „Konkurs profrekwencyjnyw wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dla gmin z województwa podlaskiego”.

 

§ 1. Cel konkursu

Mając na względzie propagowanie aktywnego i świadomego uczestnictwa w życiu politycznym, społecznym i gospodarczym Województwa Podlaskiego oraz chęć wyróżnienia społeczności lokalnej najbardziej aktywnej w województwie możliwe jest uzyskanie dotacji
na wyposażenie świetlic w gminach.

 

§ 2. Podstawa prawna

Niniejszy dokument opracowano w celu przedstawienia reguł aplikowania i rozliczania zadań, które zostaną dofinansowane na podstawieart. 8a oraz art. 41 ust. 2 pkt 1 ustawy
z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tj. Dz.U. 2019 r. poz. 512 z późn. zm.), w związku z art. 216 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. 2019r. poz. 869 z późn. zm.) oraz art. 47 ust.1 i ust. 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 23 z późn. zm.).

 

§ 3. Przedmiot  pomocy finansowej

 1. Ze środków budżetu Województwa Podlaskiego dofinansowane będą realizowane przez gminy (zwane dalej „Beneficjentami”)zadania o charakterze bieżącym w zakresie remontu
  lubwyposażeniaświetlic zlokalizowanych na terenach gmin.
 2. Elementy wyposażenia zakupione przez Beneficjenta w trakcie realizacji zadań, które otrzymały pomoc finansowąze środków budżetu Województwa Podlaskiego, powinny być dostępne nieodpłatnie w powszechnie dostępnych publicznych obiektach i przestrzeni lub służyć ogółowi lokalnej społeczności.
 3. Beneficjentem pomocy finansowej może być wyłącznie jednostka samorządu terytorialnego
  z terenu województwa podlaskiego.

 

§ 4. Informacje ogólne

 1. Województwo Podlaskieprzyznaje i rozliczadotację przy pomocy BiuraKultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku(zwanego dalej: „Biurem”).
 2. Województwo Podlaskie ogłasza informację o możliwości uzyskania pomocy finansowej
  ze środków budżetu Województwa Podlaskiego na stronie internetowej: www.wrotapodlasia.pl. Informacja ta będzie określać m.in. warunki uzyskania i rozliczenia ww. pomocy finansowej.
 3. Beneficjent na każdym etapie aplikowania lubkorzystania zdotacji,w celu wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości, ma możliwość skorzystania z konsultacji z uprawnionymi do tego pracownikami Biura. Dane kontaktowe do uprawnionych pracowników zostaną umieszczone w ogłoszeniu, o którym mowa w ust. 2.
 4. Województwo Podlaskie może wezwać Beneficjenta do złożenia dodatkowych dokumentów
  w całym okresie realizacji zadania.
 5. Wszelkie kopie dokumentów, dotyczące Konkursu i rozliczenia zadania, składane przez Beneficjentamuszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Beneficjenta.

 

§5. Warunki udziału w konkursie

 1. Warunkiem otrzymania środków finansowych, o których mowa w § 3pkt 1, jest uzyskanie najwyższej procentowej frekwencji wyborczej w II turze wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wśród gminw województwie podlaskim.
 2. W województwie podlaskim dofinansowanie może uzyskać maksymalnie 10 gmin.
 3. Gminy, które uzyskały najwyższą frekwencję o której mowa w pkt 1, składają wniosek, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszych Zasad, w terminie do 31 lipca 2020 r.
 4. Dokumenty aplikacyjne o dofinansowanie powinny być podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy.
 5. Przyznane dotacje będą procedowane w zakresie wnioskowania, zawarcia umowy
  i rozliczenia dotacji.
 6. W ramach dotacji nie mogą być zgłaszane zadania, których realizacja jest lub będzie w jakimkolwiek stopniu finansowana za pomocą niepodlegających zwrotowi środków finansowych innych niż środki własne budżetu gminy (np. instrumenty wsparcia z funduszy UE, środki pochodzące z budżetu Województwa Podlaskiego).

 

§ 6. Ocena formalna, merytoryczna„Wniosków o pomoc finansową” oraz przyznanie
i rozliczenie pomocy

 1. Złożenie wniosku o udzielenie pomocy finansowej w Konkursie jest równoznaczne
  z akceptacją niniejszego Regulaminu wraz z załącznikami.
 2. Niniejszy konkurs obejmuje zadania, które mają być realizowane w terminie od 15.09.2020 r. – 1.12.2020 r.
 3. Do zgłoszenia Beneficjenta ubiegającego się o dofinansowanie, o którym mowa w § 3 pkt 1, upoważniony jest  organ wykonawczy gminy (wójt, burmistrz, prezydent miasta).
 4. Warunkiem rozpatrzenia wniosku jest dostarczenie formularza zgłoszenia w 1 egzemplarzu, podpisanego w sposób czytelny, tzn. umożliwiający identyfikację imienia i nazwiska osoby podpisującej lub z użyciem pieczęci imiennej przez osoby upoważnione do reprezentowania gminy.
 5. Formularz należy dostarczyć do Biura Obsługi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, 15-888 Białystok, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 (parter, pokój 022) lub przesłać pocztą na podany adres (liczy się data stempla pocztowego).
 6. Złożone oferty będą rozpatrywane pod względem formalnym przez Biuro Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.
 7. Ocena formalna polega na sprawdzeniu prawidłowości oraz kompletności zgłoszenia.
 8. Do oceny merytorycznej formularzy zgłoszonych w konkursie powołuje się Komisję Konkursową
 9. Ze swoich prac komisja sporządza protokół, który przedkładany jest Zarządowi Województwa Podlaskiego do zatwierdzenia.
 10. Rozstrzygnięcie konkursu podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu
 11. Ostateczną decyzję o przyznaniu pomocy finansowej podejmuje Sejmik Województwa Podlaskiego po zapoznaniu się z protokołem komisji zatwierdzonym przez Zarząd Województwa Podlaskiego.
 12. Od uchwały Zarządu Województwa Podlaskiego w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji nie ma zastosowania tryb odwoławczy.
 13. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy o udzielenie pomocy finansowej
  z budżetu Województwa Podlaskiego
 14. Kontroli i oceny wykonania zadania i postanowień umowy dokonują upoważnieni według właściwości pracownicy Urzędu zarówno w siedzibie Beneficjenta, jak i w miejscu realizacji zadania.
 15. Kontrola może być przeprowadzona w toku realizacji zadania oraz po jego zakończeniu.
 16. W trakcie czynności kontrolnych sprawdzane są:
  • stan realizacji zadania;
  • efektywność i rzetelność oraz jakość wykonania zadania;
  • prawidłowość wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizacje zadania;
  • kontrola rezultatów realizacji zadania zgodnie ze zgłoszeniem.
 17. Beneficjent jest zobowiązany do przedłożenia rezultatów realizacji zadania uwzględniając założone cele.

 

§ 7. Informacje dodatkowe

 1. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany zasad, wymagań i treści dokumentów konkursowych, o czym niezwłocznie informuje Uczestników Konkursu, poprzez umieszczenie stosownych informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu, przedłużenia terminu składania wniosków oraz przedłużenia rozstrzygnięcia Konkursu.
Drukuj