Informacja do Mieszkańców Gminy Trzcianne

Szanowni Radni Rady Gminy Trzcianne.

Apeluję do Radnych Gminy Trzcianne o podjęcie uchwały o zmianie uchwały budżetowej na 2022 rok, gdyż jako Wójt Gminy nie mogę podpisać umowy na przebudowę
i rozbudowę Ośrodka Zdrowia w Trzciannem. Niestety Rada Gminy w dniu 01.03.2022 r.
nie podjęła uchwały stosunkiem głosów: 8 przeciw, 7 za.

W roku 2020 Gmina Trzcianne otrzymała 1 milion złotych dotacji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Kwota ta została przekazana na konto bankowe Gminy Trzcianne. W roku 2021 została opracowana dokumentacja projektowa i uzyskano pozwolenie na budowę. Ogłoszono przetarg, do którego przystąpiło 5 oferentów. Cena najkorzystniejszej oferty wynosi 2 427 698,15 złotych brutto. Gmina Trzcianne ma zgromadzone niezbędne fundusze z lat ubiegłych na ten cel, ale potrzebna jest zgoda Rady Gminy w formie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok i zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej, aby Wójt Gminy mógł wydatkować środki na ten cel. Czynimy również starania, aby uzyskać dodatkowe środki finansowe od Samorządu Województwa Podlaskiego. Środki z Rządowego Funduszu musimy wydać w 2022 roku, w przeciwnym wypadku będziemy musieli je zwrócić do budżetu Państwa, a inwestycja nie będzie zrealizowana. Czas nagli, aby wykonać roboty budowlane
w niezbędnym zakresie w roku 2022 i opłacić faktury.

Nowy, przebudowany Ośrodek Zdrowia, w którym będzie centrum medyczne
jest potrzebny wszystkim Mieszkańcom Gminy Trzcianne i mam nadzieję, że Radni na kolejnej sesji w dniu 7 marca 2022 r. podejmą proponowane uchwały.

W znowelizowanym budżecie Gminy planujemy również rozpocząć prace projektowe dotyczące drogi Zubole – Gugny na odcinkach: we wsi Zubole i przy skrzyżowaniu dróg
w obrębie wsi Gugny oraz Okrągłe – Niewiarowo – granica Gminy, jak również projektu przebudowy i rozbudowy budynku  szkolnego we wsi Laskowiec w celu utworzenia
w najbliższych latach publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Trzcianne. Chcemy przeznaczyć również w tym roku środki finansowe w wysokości 400 000 złotych
na remont dróg gminnych i 250 000 złotych na zakup ciągnika na potrzeby wywozu nieczystości od Mieszkańców Gminy Trzcianne, ponieważ używany do tego celu ma 18 lat, jest wyeksploatowany i generuje wysokie koszty napraw. Planujemy również wydatkować 43 000 złotych na utrzymanie świetlic wiejskich, na wydatki administracyjne 30 000 złotych
i na remont budynku gminnego – 25 000 złotych. Na wszystkie ww. zadania posiadamy środki finansowe. Nie musimy brać kredytu, wystarczy tylko je uruchomić przez Radę Gminy.

Informując wszystkich Mieszkańców Gminy, apeluję i liczę na podjęcie przez Radnych uchwał Rady Gminy, które przyczynią się do rozwoju Naszej Gminy.

 

Marek Krzysztof Szydłowski

Wójt Gminy Trzcianne

 

Trzcianne, dnia 3 marca 2022 r.

Drukuj