Uwaga: Kwalifikacja wojskowa

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI[1]) ORAZ MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia<data wydania aktu> r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2020 r.

Na podstawie art. 35 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1541 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 374) zarządza się, co następuje:

  • 1.W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 października 2019 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2020 r. (Dz. U. poz. 1981) w § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Czas trwania kwalifikacji wojskowej ustala się na okres od dnia 3 lutego do dnia 13 marca 2020 r.”.

  • 2.Wezwania wydane na podstawie art. 32 ust. 8 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej przez wójtów, burmistrzów (prezydentów miast) osobom do stawienia się do kwalifikacji wojskowej w okresie od 16 marca do 30 kwietnia 2020 r. tracą ważność.
  • 3.Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 13 marca 2020 r.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

Minister Obrony Narodowej

[1])      Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz.U. poz. 2264).

 

Uzasadnienie

Projekt stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 35 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej obligującego ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz Ministra Obrony Narodowej do corocznego określania, w drodze rozporządzenia, terminu ogłoszenia kwalifikacji wojskowej i czasu jej trwania na terytorium państwa oraz roczników i grup osób podlegających obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej. Rozporządzenie zmienia rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony z dnia 4 października 2019 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2020 r.

Z informacji przesłanych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji przez wojewodów wynika, że do kwalifikacji wojskowej w 2020 r. zaplanowano wezwać 220 169 mężczyzn, 3 928 kobiet oraz przewidywano, że zgłosi się dodatkowo ok. 1 000 osób w trybie ochotniczym.

W 2020 r. na terenie kraju powołano 390 powiatowych komisji lekarskich, działających w różnych terminach (w okresie 03.02 – 30.04.2020 r.). Ze „Zbiorczego Planu Terminarza Działania Powiatowych Komisji Lekarskich Kwalifikacji Wojskowej w 2020 r.” wynika, że główny wysiłek prac komisji lekarskich przypadł na okres od 2 marca do 3 kwietnia 2020 r., a planowana liczba powiatowych komisji lekarskich kwalifikacji wojskowej pracujących w kolejnych dniach marca i kwietnia 2020 r. jest następująca:

w dniu 13 marca – 176; w dniu 16 marca – 183; w dniu 17 marca – 182; w dniu 18 marca – 178; w dniu 19 marca – 173; w dniu 20 marca – 172; w dniu 23 marca – 175; w dniu 24 marca – 172; w dniu 25 marca – 164; w dniu 26 marca – 155; w dniu 27 marca – 140; w dniu 30 marca – 138; w dniu 31 marca – 137; w dniu 1 kwietnia – 135; w dniu 2 kwietnia – 131; w dniu 3 kwietnia – 123; w dniu 5 kwietnia – 120; w dniu 6 kwietnia – 120; w dniu 8 kwietnia – 108; w dniu 9 kwietnia – 93 oraz w dniu 10 kwietnia – 71.

W kolejnych dniach kwietnia liczba działających komisji sukcesywnie zmniejszałaby się osiągając w dniu 29 kwietnia liczbę 18, a w dniu 30 kwietnia 8. Codziennie do każdej z powiatowej komisji lekarskiej planowano wzywać po ok. 35 – 45 osób.

Średnia liczba wzywanych pomnożona przez liczbę planowanych komisji lekarskich każdego dnia obrazuje skalę przemieszczania się osób na terenie gmin, powiatów, miast oraz województw.

Szacuje się, że w okresie od 2 lutego do chwili obecnej powiatowe komisje lekarskie wydały orzeczenia lekarskie dla ok. 35 – 40 % osób zobowiązanych do stawienia się do kwalifikacji wojskowej w 2020 r. Natomiast pozostałe osoby zostaną wezwane do kwalifikacji wojskowej w 2021 r.

Rozporządzenie przewiduje skrócenie kwalifikacji wojskowej i wcześniejsze zakończenie – z dniem 13 marca 2020 r. – działania powiatowych komisji lekarskich kwalifikacji wojskowej na obszarze całego kraju.

Wzrastające ryzyko zarażenia wirusem SARS-CoV-2 oraz eskalująca wciąż liczba zidentyfikowanych przypadków zachorowań na C0VID-19 w Polsce, w pełni uzasadniają podjęcie działań profilaktycznych, zapobiegających rozprzestrzenianiu się wirusa, a przez to zmniejszających ryzyko epidemiczne. Wskazać należy, że nie ma możliwości podjęcia alternatywnych, w stosunku do projektu rozporządzenia, środków umożliwiających osiągnięcie zamierzonego celu.

W związku z powyższym niezbędne jest wejście w życie przedmiotowego aktu w trybie pilnym, w zaproponowanym terminie – z dniem 13 marca 2020 r., albowiem szybkiego działania wymaga ważny interes państwa.

W § 2 projektu przewidziano, iż wezwania wydane na podstawie art. 32 ust. 8 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej przez wójtów, burmistrzów (prezydentów miast) osobom do stawienia się do kwalifikacji wojskowej w okresie od 16 marca do 30 kwietnia 2020 r. tracą ważność.

Przedmiotowy projekt z uwagi na swój charakter nie zawiera regulacji dotyczących majątkowych praw i obowiązków przedsiębiorców lub praw i obowiązków przedsiębiorców wobec organów administracji publicznej, a zatem nie podlega obowiązkowi dokonania oceny przewidywanego wpływu proponowanych rozwiązań na działalność mikro, małych i średnich przedsiębiorców, stosownie do przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców. Rozporządzenie nie wpływa na działalność mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców.

Projekt nie podlega notyfikacji Komisji Europejskiej – zgodnie z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r .poz. 597).

Projekt nie wymaga przedstawienia właściwym organom i instytucjom Unii Europejskiej, w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu, w celu uzyskania opinii, dokonania powiadomienia, konsultacji albo uzgodnienia.

Projekt nie podlegał dokonaniu oceny OSR przez koordynatora OSR w trybie § 32 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów.

Projekt nie jest objęty zakresem prawa Unii Europejskiej.

Drukuj