ZARZĄDZENIE NR 187/21 WÓJTA GMINY TRZCIANNE

Zarządzenie Nr 187/21
Wójta Gminy Trzcianne

z dnia 22 czerwca 2021 r.

w sprawie skrócenia czasu pracy na okres upałów

Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym    (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze pózn. zm.), art. 207 Kodeksu Pracy – ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 1320) oraz art. 15 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169 poz. 1650 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§1. Wprowadza się na okres upałów tj. od dnia 23 czerwca 2021 r.. do odwołania skrócony czas pracy pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Trzcianne.

§2. W związku z § 1 w okresie od dnia 23 czerwca 2021 r. Urząd Gminy Trzcianne funkcjonować będzie w godzinach od 7.30 do 13.30.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

  Zastępca Wójta

Krzysztof Piotr Sulima

Drukuj