ZARZĄDZENIE NR 222/21 WÓJTA GMINY TRZCIANNE

Zarządzenie Nr 222/21
Wójta Gminy Trzcianne

z dnia 15 grudnia 2021 r.

w sprawie przyjęcia planu na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2022-2024 w Gminie Trzcianne

Na podstawie art. 14  w związku z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami zarządza się, co następuje:

  • 1. Wprowadza się „Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2022-2024 w Gminie Trzcianne” w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
  • 2. Nadzór nad wprowadzeniem planu powierza się Koordynatorowi do spraw dostępności w Gminie Trzcianne.
  • 3. Plan o którym mowa w §1 podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej-Urząd Gminy Trzcianne.
  • 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  Wójt

Marek Krzysztof Szydłowski

 

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 222/21
Wójta Gminy Trzcianne
z dnia 15 grudnia 2021 r.

PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI na lata 2022-2024
W GMINIE TRZCIANNE

Opracował :        Zatwierdził :

Koordynator ds. dostępności                                                         Wójt Gminy Trzcianne

Maciej Studniarek                                                              Marek Krzysztof Szydłowski

   Urząd Gminy w Trzciannem  jako organ władzy samorządowej dostrzega konieczność podjęcia działań w stosunku do osób, które trwale lub tymczasowo nie mogą w pełni na równi z innymi osobami korzystać z życia publicznego. Wychodząc naprzeciw osobom ze szczególnymi potrzebami został opracowany niniejszy Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności, który ma na celu zdiagnozowanie obszarów, które w sposób niewystarczający wspierają wyżej wymienione osoby.

Na podstawie art. 14 pkt 2, ust. 2 w związku z art. 4 i 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przyjmuje się Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

 

L.p. Zakres działalności Realizujący zadania Sposób realizacji Termin
1. Powołanie Koordynatora ds. dostępności Wójt Zarządzenie 129/2020 Wykonano
2. Uzyskanie informacji od poszczególnych jednostek o wyborze osób, które będą współpracowały z koordynatorem w celu zapewnienia osobom ze szczególnymi potrzebami minimalnych wymogów określonych w ustawie w swoich jednostkach Koordynator ds. dostępności Korespondencja mailowa Wykonano
3. Zgłoszenie danych Koordynatora ds. dostępności do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej Koordynator ds. dostępności Korespondencja mailowa Wykonano
4. Szkolenie z zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami Koordynator ds. dostępności

Referaty merytoryczne

Udział w webinariach, warsztatach, konferencjach  itp. z zakresu tematyki dostępności.Udział w projekcie „Dostepne Podlaskie-szkolenia i doradztwa dla jednostek samorządu terytorialnego” nr POWR 02.18.00-00-0147/20 Realizacja w całym okresie działania
5. Przygotowanie Deklaracji dostępności Zespół ds. dostępności

Referat IT

Analiza stanu w zakresie dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej. Wykonano
6. Dokonanie analizy stanu obiektów Urzędu Gminy Raszyn pod względem dostosowania do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami wynikającymi z przepisów ustawy. Koordynator ds. dostępności

Referat IR

Opracowanie Planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2020-2021, przekazanie do zatwierdzenia Wójtowi oraz publikacja na stronie BIP. wykonano
7. Dostosowanie strony internetowej i BIP do minimalnych wymagań w zakresie dostępności cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej. Koordynator ds. dostępności

Referaty merytoryczne

Publikowanie tekstów, załączników zapewniających dostępność cyfrową. Podpisywanie linków, grafiki, zdjęć tekstami alternatywnymi. Realizacja w całym okresie działania
8. Zapewnienie dostępności nagrań obrad Rady Gminy osobom ze szczególnymi potrzebami Pracownik Biura Rady

Pracownik Referatu IT

Transkrypcja dźwięku na tekst z nagrania obrad Rady Gminy. Realizacja w całym okresie działania
9. Uwzględnianie trudności osób ze szczególnymi potrzebami w planowanej i prowadzonej działalności oraz realizacji zadań publicznych finansowanych z udziałem środków publicznych. Koordynator ds. dostępności

Zamówienia publiczne

Referaty merytoryczne

Określanie w treściach umów warunków służących zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie tych zadań publicznych lub zamówień publicznych z uwzględnieniem minimalnych wymagań, o których mowa w art. 6 ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2019 r. ,poz. 1696 z późn. zm.). Realizacja  w całym okresie działania
10. Monitorowanie działalności

Urzędu w zakresie wskazanym

w art. 14 ust. 1 ustawy.

Koordynator ds. dostępności Prowadzenie spotkań i narad z kadrą kierowniczą Urzędu oraz ekspertami zewnętrznymi. Realizacja w całym okresie działania
 11. Uzyskanie danych zbiorczych

do raportu o którym mowa w

art. 11 ustawy.

Koordynator ds. dostępności Uzyskanie danych w zakresie realizacji uwag odnoszących się do stwierdzonych przeszkód w dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami i zaleceń dotyczących usunięcia ich. Po przeprowadzeniu audytu dot. dostępności uzyskanie Raportu dot. oceny spełnienia wymagań określonych w ustawie z dnia 19 lipca roku o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w JST. wykonano
12. Sporządzenie Raportu o stanie

zapewnienia dostępności

osobom ze szczególnymi

potrzebami zgodnie z art. 11

ustawy.

Koordynator ds. dostępności Wypełnienie formularza opracowanego przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego przekazanie do zatwierdzenia Wójta następnie podanie do publicznej wiadomości na stronie internetowej oraz na stronie BIP-u. wykonano
13. Przesłanie Raportu o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami do organu o którym mowa w art.11, ust 1ustawy Koordynator ds. dostępności Przesłanie zatwierdzonego

Raportu do Wojewody.

wykonano
14. Wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami

w zakresie dostępności: architektonicznej,cyfrowej i informacyjno -komunikacyjnej

Koordynator ds. dostępności we współpracy  z komórkami organizacyjnymi Dostępność architektoniczna

Stosowanie rozwiązań mających na celu poprawę dostępności Urzędu w szczególności poprzez wykonanie zaleceń wynikających z audytu tj.

·Stworzenie miejsce postojowe dla osób z niepełnosprawnością przy ulicy Wojska Polskiego 10 i 11.

·Przebudowa wejścia głównego do budynku przy ul.Wojska Polskiego 10 , montaż drzwi  automatycznych oraz przebudowa schodów zewnętrznych,

·obniżenie progu w wiatrołapie;

·umieszczenie w wiatrołapie stolika z krzesłem do wypełniania dokumentów;

·instalacja dzwonka i odpowiednie oznakowanie przy drzwiach wejściowych;

·oznaczenie na kolor kontrastowy klamki od drzwi wejściowych;

·z uwagi na niestandardowy rozmiar stopni prowadzących do urzędu każdy stopień oznaczyć w kolorze kontrastowym;

·przed pierwszym i za ostatnim stopniem zastosować pas ostrzegawczy fakturowy;

·nad klamką umieścić tabliczkę brajlowską;

·na poręczach przy pochylni umieścić nakładki brajlowskie kierunkowe.

·zapewnienie  informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób wizualny,

·zapewnienie wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego

·zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwość ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób.

·Wybudowanie wiatrołapu w budynku nr 11 przy ul. Woska polskiego

·Umieszczenie po zakupie planów tyflograficznych wewnątrz obiektu zaraz po wejściu do niego odzwierciedlający przestrzeń kondygnacji

Dostępność cyfrowa

·Dostosowanie stron internetowych do standardów WCAG 2.1. oraz przestrzeganie  ustawy  z  dnia  4  kwietnia  2019  r.  o  dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

·Dane teleadresowe gminy są kluczowymi informacjami dla użytkowników i powinny być czytelne oraz łatwo i intuicyjnie dostępne. Należy wykonać wzmocnienie czcionki i rozjaśnienie tła. W aktualnościach przy zaznaczeniu kursorem linku współczynnik kontrastu spada do 1,8:1, rekomendowane jest użycie koloru o przykładowych składowych RGB 40;100;85. 

 

Dostępność informacyjno – komunikacyjna

·Informacja  o zakresie działalności Urzędu w postaci elektronicznego  pliku zawierająca tekst odczytywany maszynowo jak również nagranie treści w polskim języku migowym oraz informacji w tekście łatwym do czytania obsługę z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się, o których mowa w art. 3 pkt 5 ustawy z 19 sierpnia 2011 o języku migowym i innych środkach komunikowania się (poczta elektroniczna, strony internetowe),

·Instalacja urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących, niepełnosprawnych ruchowo urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia (wideodomofon głośnomówiący),

·Zapewnienie, osobie  ze szczególnymi potrzebami, komunikacji z podmiotem publicznym w formie określonej

·Zakup urządzenia lektorskiego;

·Zakup powiększalnika elektronicznego;

· Uzyskanie ramki do podpisu;

·umieszczenie na korytarzach piktogramów kierunkowych aby ułatwić poruszanie się po obiekcie.

Grudzień 2022r.
15. Obsługa osób słabosłyszących Koordynator ds. dostępności

Tłumacz języka migowego

Dostępność tłumacza języka migowego. Instalacja urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących w szczególności pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia. Realizacja w całym okresie działania
16. Zapewnienie dostępu alternatywnego oraz wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami. Koordynator ds. dostępności ·Zapewnienie osobie ze szczególnymi potrzebami wsparcia innej osoby lub zapewnieniu wsparcia technicznego, w tym wykorzystania technologii w zapewnieniu kontaktu telefonicznego, korespondencyjnego lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Działania mające na celu ułatwienie dostępu architektonicznego, cyfrowego oraz informacyjno-komunikacyjnego.

·Zapewnienie dostępu alternatywnego w przypadkach, gdy z przyczyn niezależnych, technicznych lub prawnych, Urząd nie będzie w stanie zapewnić dostępności osobie ze szczególnymi potrzebami.

Realizacja w całym okresie działania
17. Określenie możliwości pozyskania środków zewnętrznych na realizację zadań z zakresu poprawy dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami Koordynator ds. dostępności we współpracy z referatami Urzędu Ustalenie możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych w szczególności:

1) z Funduszu Dostępności
2) z Funduszy Unijnych,
3) z dotacji celowych z budżetu Państwa
4) z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Realizacja w całym okresie działania
18 Opracowanie procedur, wzorów dokumentów dostępnych cyfrowo Koordynator ds. dostępności we współpracy z referatami Urzędu Opracowanie dokumentów, opracowanie instrukcji dla urzędników, szkolenie w zakresie stosowania. Realizacja w 2022 r.
           

 

 

Nazwa podmiotu: Urząd Gminy Trzcianne

Data sporządzenia: grudzień 2021

Dokument opracowała: Maciej Studniarek, Koordynator ds. dostępności

Drukuj